Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Videre­ut­dan­ning i prak­sis­vei­led­ning

 • Fører til kvalifikasjon: Ingen formell kvalifikasjon
 • Omfang: 15 stp. over ett år

Opptakskrav

For praksisveiledning i lærerutdanninger med musikk, dans og teater

Søkeren må ha en grunnutdanning av minst tre års varighet fra høgskole eller universitet som inneholder minst 30 studiepoeng i musikk, dans eller teater. Søkeren skal ha formell pedagogisk kompetanse. Videre kreves minst to års erfaring som lærer i musikk, dans eller teater etter endt utdanning. Søkere som er praksisveiledere for PPU-studenter ved Norges musikkhøgskole eller Kunsthøgskolen i Oslo prioriteres ved opptak. Opptak kan i særlige tilfeller foretas på grunnlag av realkompetanse og eventuelle tilpasninger.

Dersom søkeren ikke er engasjert som veileder ved en av de to nevnte høgskolene, må søkeren ha tilgang til et lignende veilederforhold (for eksempel en nyutdannet kollega) gjennom hele studiet. Ved søknad til studiet skal det oppgis hvor veilederpraksis kan skje.

For praksisveiledning i musikk og helse- og musikkterapiutdanninger

Søkere som skal veilede på musikk og helse må ha en grunnutdanning av minst tre års varighet fra høgskole eller universitet som inneholder minst 60 studiepoeng i musikk og helse. Søkere som skal veilede i musikkterapi må ha godkjent musikkterapiutdanning. Videre kreves for alle søkere minst to års erfaring fra yrket etter endt utdanning. Søkere som er praksisveiledere for musikkterapi- og musikk og helse-studenter ved Norges musikkhøgskole prioriteres ved opptak. Opptak kan i særlige tilfeller foretas på grunnlag av realkompetanse og eventuelle tilpasninger.

Dersom søkeren ikke er engasjert som veileder ved Norges musikkhøgskole, må søkeren ha tilgang til et lignende veilederforhold (for eksempel en nyutdannet kollega) gjennom hele studiet. Ved søknad til studiet skal det oppgis hvor veilederpraksis kan skje.

Kort beskrivelse av studiet

Studiet er delt i to veivalg:

 1. Praksisveiledning i lærerutdanninger med musikk, dans og teater. Studiet gir kompetanse til å være praksisveileder for studenter i
  praktisk-pedagogisk utdanning. Det retter seg inn mot lærerutdanninger innenfor musikk, dans og teater.
 2. Praksisveiledning i musikk og helse- og musikkterapiutdanninger. Studiet gir kompetanse til å være praksisveileder for studenter på masterutdanningen i musikkterapi og/eller videreutdanningen musikk og helse ved Norges musikkhøgskole. Man får kompetanse som veileder i det området/områdene man har tidligere utdanning og yrkeserfaring fra.

Studiet tar opp sentrale temaer innen veiledningsfaget, som veiledningstradisjoner og -metoder, samspillsprosesser, relasjonsbygging og etiske forhold ved veiledning. Studenten skal opparbeide kompetanse i å tilrettelegge praksisopplæring og vurdere og veilede lærerstudenter, samt utvikle evne til å reflektere kritisk rundt veilederrollen. Videreutdanningen er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Mål for studiet

Ved fullført videreutdanningsmodul er det forventet at studenten

 • kan planlegge og legge til rette for en variert praksisopplæring
 • kan anvende ulike veilednings- og vurderingsformer
 • har kunnskap om veiledningsteorier, -tradisjoner og -metoder
 • har kompetanse knyttet til relasjonsbygging, samspillsprosesser og kommunikasjon
 • kan reflektere over og være bevisst etiske aspekter ved veiledningssituasjoner
 • har utviklet et reflektert forhold til egen veilederrolle og praksisteori
 • har kunnskap om rammer og styringsdokumenter for praksisopplæring, herunder skikkethetsvurdering
 • kan samarbeide med faglærere om planlegging, tilrettelegging, veiledning og vurdering av praksisopplæringen

Organisering

Studiet er organisert som et deltidsstudium over to semestre. Studiet er samlingsbasert, og undervises over i alt fire samlinger á tre dager. Det kan også bli aktuelt med noe nettbasert undervisning.

Undervisningen ved Norges musikkhøgskole er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen. Eventuelt obligatorisk fremmøte spesifiseres i den enkelte emnebeskrivelse.

For å beskrive arbeidsomfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen. Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les om utdanningskvalitet ved NMH.

Emneoversikt

Videreutdanning i praksisveiledning

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 18. des. 2023