Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kontaktpunkt

Her finn du informasjon om studentkontaktar, korleis du kontaktar oss, kven du skal kontakte om kva, og korleis du gjev tilbakemeldingar når det gjeld studiet ditt. Om du skal melde ifrå om kritikkverdige forhold ved Musikkhøgskulen, kan du nytte NMH sitt sei ifrå-system.

Sei ifrå!

Vi ønskjer at Musikkhøgskolen skal vere ein trygg plass for alle å vere. I dette ligg det eit godt fysisk læringsmiljø og eit godt psykososialt miljø. Vi arbeider kontinuerleg med å forbetre kvaliteten på både studia, miljøet og bygga våre. For å sikre oss dette, er vi avhengig av tilbakemeldingar frå deg som student. Vi oppfordrar deg difor til å bruke sei ifrå!-systemet aktivt. Gje oss tilbakemelding dersom det er noko som ikkje fungerer, om du opplever uønska hendingar, om du synest noko fungerer bra ved NMH eller om du ser noko som bekymrer deg.

Studentkontaktar

Studentkontakten er din kontaktperson i administrasjonen. Studentkontakten kan vere ein god samtalepartnar om praktiske ting, gjennomføring av studiet og i andre spørsmål som opptar deg i studiekvardagen.

Studentkontakten har oversikt over kven som gjer kva og kan hjelpe deg med å komme i kontakt med riktig person eller utval.

Dette er eit lågterskeltilbod. Ikkje ver redd for å ta kontakt.

Studentkontakten kan

Finn din studentkontakt

Studieleiarar

Studieleiarane er noko anna enn studentkontakt. Studieleiaren er fagleg ansvarleg for kvaliteten på studiet, koordinering, samanheng og heilskap i studiet. Har du faglege spørsmål om studieprogrammet, snakk med studieleiaren.

Kontakt oss angåande studiet ditt