Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Omstilling: Hva skjer nå?

Brua mellom Hus 1 og Hus 2 sett fra undersiden. Himmelen over er skyfri.
Brua. Foto: Ivan Rios

Rett under her lenken til en oppdatert oversikt over hva som skjer med omstillingen, nedskjæringene, arbeidsmiljø og areal ved Norges musikkhøgskole.

Denne saken er fra mars 2023, og beskriver situasjonen våren 2023. Rett over her er lenken til oppdatert omstillingsinformasjon.

9. mars vedtok styret hovedtrekkene i de foreslåtte omstillingstiltakene og nedskjæringene. Styret ber rektor og direktør i samarbeid med fagmiljøene om å iverksette tiltakene.

– Jeg synes vi hadde gode diskusjoner i styremøtet og fikk drøftet omstillingen ut fra mange vinkler, faglige og administrative, ansatt- og studentperspektiv. Vi fikk også luftet bekymringen for om vi kan risikere å ta for hardt i og diskutert tidsperspektivet på omstillingen, forteller rektor Astrid Kvalbein.

Styret enig om kutt

Styret konkluderte med at NMH må sette i gang med de aller fleste av de foreslåtte langsiktige omstillingstiltakene nå, og ikke vente med et håp om høyere bevilgninger senere. Målet er å redusere de årlige kostnader med rundt 25 mill. kroner, sammenlignet med dagens budsjett.

Driftsbudsjettet er allerede skåret ned til et minimum. Det betyr at lønnsutgiftene må reduseres kraftig hvis vi skal klare å nå en kostnadsreduksjon på 25 mill kroner. Fortrinnsvis vil NMH oppnå dette noe gjennom naturlig avgang, men det vil også bety oppsigelser.

Færre undervisningsuker

Antall undervisningsuker blir redusert fra 24 til 22 i året. – Dette er ikke noe vi ønsker oss, og vi tror ikke at å kutte antall uker skal gi bedre undervisning. Men vi må spare og det er her det monner. Enkelte studenter signaliserer også at de har en i overkant tett timeplan, sier Astrid Kvalbein.

Hvordan gjøre det beste ut av situasjonen? Vi må jobbe sammen om dette. Det handler om kultur.

Svein Tore Samdal, eksternt styremedlem

Prosessen på faglig side

På faglig side vil innsparingene gå over lengere tid enn i administrasjonen. Det blir i første omgang reduksjon i ressursene til undervisning og veiledning. Det viktigste tiltaket på dette området er å redusere undervisningsuker, men også andre tiltak som vil bli iverksatt for å redusere kostnadene.

I tillegg ble det foreslått noen innsparingstiltak på FoU-området. Her uttrykte styret et generelt ønske om å skjerme FoU så langt mulig, selv om det fortsatt må kuttes noe også i FoU.

Endringene når det gjelder undervisning, veiledning og FoU vil i første omgang ha konsekvenser for arbeidsplanene for så godt som alle faglig ansatte. Neste steg blir å vurdere hvilke konsekvenser disse endringene må få for bemanningen på de ulike fagområdene.

Tidsplan

Fagseksjonslederne, sammen med studieadministrasjonen er i gang med å implementere reduksjon i undervisning og veiledning, samt ressurser til faglig-administrative oppgaver på arbeidsplanene for kommende studieår. Arbeidsplanene skal være klare og sendes ut i slutten av juni. De fleste kuttene vil da være synlig, men det er mulig at noen av de mindre tiltakene, som reduksjon av vekting i enkelte emner, må vente til neste år.

22. mars gikk det ut en e-post til fagseksjonslederne med mer detaljer om prosessen.

Ingen av oss ønsker nedskjæringer i undervisnings- og veiledningsressurser, men færre undervisningsuker er i seg selv kun en katastrofe hvis vi ikke er villige til å fornye oss.

Jon Helge Sætre, ansattrepresentant i styret ved NMH

Prosessen på administrativ side

I administrasjonen vil kuttene komme raskere enn på faglig side. Målet er å redusere 8 årsverk innen utgangen av 2023. Arbeidet med å kartlegge administrative oppgaver har startet og vil foregå frem mot påske. Noen administrative oppgaver må NMH nedprioritere, men mesteparten av arbeidet må fordeles på de som er igjen. Administrasjonen må også se på arbeidsflyt og vurdere om oppgaver kan forenkles og effektiviseres.

Omstillingssamtaler vil starte så raskt som mulig og vil i hovedsak foregå i løpet av april. Avgjørelsen og beskjed til de som må slutte i administrasjonen vil skje i løpet av mai.

Informasjonssiden om omstillingsprosjektet

På denne siden finner du framdriftsplan, ofte stilte spørsmål og skjema for å gi innspill.

Mer om omstillingsprosjektet

Artikler relevante