Skip to main content
For students Search

Loc­a­tion Record­ing – ste­reoopptak av akustiske ensem­bler

  • Omfang: Deltid over ett semester.
  • Studiepoeng: 5 stp.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Opptak skjer etter en helhetlig vurdering av søkerens erfaringsbakgrunn og motivasjon for å søke studiet. Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier.

Studiet krever at søker disponerer datamaskin med nettilgang, lydkort med minimum to mikrofoninnganger, to kondensatormikrofoner samt hodetelefoner.

Kort beskrivelse av studiet

Location recording er å gjøre høykvalitets lydopptak av musikk som framføres av akustiske ensembler, enten det dreier seg om klassisk, jazz, samtidsmusikk eller annen akustisk musikk. Det handler om å fange og gjengi lyden på best mulig måte. Studiet er relevant for musikere, musikkpedagoger eller lydteknikere som ønsker å gjøre lydopptak og strømme konserter på nett, og gir kunnskap om lydteknisk utstyr, digitale verktøy og prosjektgjennomføring for å formidle musikk fra et akustisk ensemble. Studiet er sjangeruavhengig.

Studiet krever at søker disponerer utstyr som beskrevet under opptakskrav.

Å samarbeide med andre om studiet, f.eks. kollegaer på egen arbeidsplass, vil øke læringsutbyttet og lette gjennomføringen.

Mål for studiet

Ved fullført videreutdanning i Location Recording er det forventet at studenten kan

  • formidle et akustisk ensemble i digitale lydmedier
  • anvende lydteknisk utstyr på en effektiv og hensiktsmessig måte
  • planlegge og gjennomføre musikkproduksjonsprosjekter innen gitte tidsrammer
  • å dokumentere og reflektere over sine arbeidsprosesser

Organisering

Emnet er organisert som fleksibelt nettstudium og går over 12 uker i ett semester.

Undervisningen ved Norges musikkhøgskole er i hovedsak ikke obligatorisk. Noen emner har likevel obligatorisk fremmøte. Dette er fordi deltakelse i undervisningen gir studenten erfaringer som fører til innsikt, forståelse og ferdigheter i emnet, samtidig som denne kompetansen ikke kan dokumenteres/vises ved prøve eller eksamen.

Eventuelt obligatorisk fremmøte spesifiseres i den enkelte semesterplan.

For å beskrive arbeidsomfanget på emnene i studiet brukes måleenheten studiepoeng. Ett studiepoeng tilsvarer 27 til 30 timers arbeid inkludert undervisning og eget arbeid.

Vurdering

I NMHs emneportefølje inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen fra A til F, der E er laveste ståkarakter. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Ytterligere bestemmelser om vurdering og eksamen er fastsatt i kapittel VI i Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole (lovdata.no).

Karakterutskrift blir utstedt når studenten har fullført studieprogrammet. Emner som inngår i studieprogrammet vises på karakterutskriften, med vurderingsuttrykk og antall studiepoeng.

Kvalitet i utdanningen

NMH har et system for å sikre og videreutvikle kvaliteten på alle deler av utdanningen.

Studentene er viktige bidragsytere i dette arbeidet gjennom blant annet å delta i studentevalueringer.

Les mer om utdanningskvalitet ved Musikkhøgskolen.

Published: May 4, 2021 — Last updated: Mar 20, 2024