Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Utdanningskvalitet

System for sikring, rapporter, studentevalueringar.

For å sikre og utvikle kvaliteten på utdanningsverksemda gjennomfører Norges musikkhøgskole (NMH) eit kontinuerleg tilsyn med sentrale områder av utdanninga og forhold som påverkar den. Dette gjerast gjennom NMH sitt kvalitetssystem.

1. Søkartal og opptak

NMH evaluerer jamleg søkartal, søknadsprosedyrar og opptaksprøvar.

NMH har som mål å tiltrekke seg dei beste studentane og ha eit godt søkartilfang innan alle instrument og studieprogram representert ved høgskulen. Opptak til dei fleste studia skjer gjennom opptaksprøvar. Prøvane må vere relevante, og eigna til å velje ut dei som er best kvalifisert til eit studium ved NMH.

2. Evaluering av studietilbod

NMH vurderer studietilbodet ved institusjonen gjennom studieprogramevalueringar, emneevalueringar, evaluering av studieporteføljen, arbeidsliv og kandidatundersøkingar.

3. Evaluering av internasjonal verksemd

Det utførast periodiske vurderingar av Musikkhøgskolen sin internasjonale utdanningsaktivitet.

Internasjonaliseringsarbeidet er rekna som eit viktig verkemiddel for å auke kvaliteten i utdanninga. NMH samarbeider med ei rekke sentrale musikkutdanningsinstitusjonar. Internasjonal kontakt og erfaring er viktig for ein stor del av studentane som vil operere i ein internasjonal arbeidsmarknad etter endt utdanning.

4. Studiegjennomføring

NMH vurderer utviklinga av studenttal, studiepoengproduksjon, studiegjennomføring og vurderingsresultat.

Oversikt over studentane si studiegjennomføring er sentral for å kunne setje i gong eventuelle tiltak mot fråfall. Kvart fjerde år gjennomfører NMH ei større evaluering og analyse av utviklinga i studenttal, studiepoengproduksjon, studiegjennomføring og vurderingsresultat. Oversikt over studiegjennomføring på programnivå inngår som ein del av evaluering av studieprogram (jf. 2.4 i kvalitetsystemet). Årlege nøkkeltal for studiegjennomføring finn du her og i kvalitetssystemet sin årsrapport.

5. Fagpersonalet sin kompetanse

Sterke fagmiljø er avgjerande for utvikling av utdanningskvaliteten ved NMH. Kvaliteten til den enkelte lærar tiltrekkjer gode studentar, og samspelet og breidda i fagmiljø skapar gode studietilbod og fagleg innovasjon.

Fagmiljøet knytta til dei ulike studieprogramma skal heile tida oppfylle krav i § 2-3 i studietilsynsforskrifta.

6. Læringsmiljø

NMH evaluerer læringsmiljøet jamnleg gjennom interne og eksterne undersøkingar.

Leiinga ved NMH legg til rette for studentmedverknad i alle sentrale organ og ei tett kontakt mellom leiinga og studentutvalet. Læringsmiljøutvalet har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, medrekna det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarleg ut frå ei samla vurdering av omsynet til helsa, tryggleiken og velferda til studentane.

7. Årsrapportar utdanningskvalitet

Styret ved Norges musikkhøgskole (NMH) har det overordna ansvaret for sikring og utvikling av utdanningskvalitet og skal årleg behandle årsrapporten der utdanningskvaliteten ved høgskolen vurderast.

Kontakt

Lurer du på noe eller trenger mer informasjon? Ta kontakt på utdanningskvalitet@nmh.no.