Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Arran­ge­ring I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen og praktisk/muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter tilegnelse av kunnskaper, oppøving av ferdigheter og teknikker, kreative arbeider og vurdering av egne og andres komposisjoner og arrangementer. Oppgavene i emnet skal løses ved hjelp av noteskriveprogram. I tillegg vil en del av arrangeringen skje på gehør.

Emnet etterfølges av Arrangering II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke noteskriveprogram
 • har kjennskap til generelle prinsipper for arrangering av folkemusikk
 • kan reflektere over harmonisering ut i fra folkemusikkens tonalitet
 • kan skrive og innstudere egne arrangementer
 • viser evne til kreativitet og nyskaping ved bearbeidelse av folkemusikk
 • har grunnleggende kunnskap innen funksjonsharmonisering

Innhold

Uavhengig av musikken som velges, hvilke stilarter en tar utgangspunkt i og hvilken rekkefølge en finner hensiktsmessig, skal følgende temaer normalt inngå i emnet:

 • Unisont spill, grovt og grant, obligate stemmer og sekundering.
 • Fra drone til runddansharmonisering.
 • Ulike skalaer.
 • Bruk av folkemusikkens tonalitet.
 • Komponering av melodier på folkemusikalsk grunn.
 • Arrangering av slåtter i asymmetriske tretakter.
 • Arbeid med å arrangere instrumentalt og vokalt.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper.

Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig med emnet. I undervisningen kan det også legges inn forelesninger, diskusjoner og kollokviearbeid. Det vil videre tas utgangspunkt i arbeider som studentene selv legger fram. Arbeidet med emnet samordnes med studentens utøvende emner der det er hensiktsmessig. Det utarbeides en plan for musikken som skal studeres, de teknikker studenten skal arbeide med og de oppgaver studenten skal løse.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Avsluttende vurdering

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en todelt eksamen. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Hjemmeeksamen og praktisk/muntlig eksamen

Eksamen består av en skriftlig og en praktisk/muntlig del, der den praktisk/muntlige delen blir mest vektlagt. En hjemmeeksamen med arrangering for en gitt besetning besvares innen en uke. På bakgrunn av besvarelsen fremfører studentene egne arrangement, samt svarer på spørsmål fra sensorene.

Tid for utlevering av hjemmeeksamen fastsattes av Musikkhøgskolen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021