Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Den nasjo­na­le fors­ker­sko­len i kunst­ne­risk utvik­lings­ar­beid

 • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
 • Emnenivå: Ph.d.
 • Gjennomføres: 1., 2. og 3. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering av emneansvarlig.
 • Forhåndskrav: Kvalifisert: for opptak til ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid.
 • Undervisningsspråk: Engelsk.

Kort om emnet

Emneansvarlig: Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Emnet skal gi kandidaten opplæring i dokumentasjon av refleksjoner og resultater i kunstnerisk utviklingsarbeid, metodikk, prosjektutvikling, samt etikk i og som kunstnerisk praksis. Gjennom emnet skal kandidaten få trening i formidling av kunnskap og innsikt ervervet gjennom egen kunstnerisk praksis til fagfeller, studenter og allmennheten. Dette emnet er kunsttverrfaglig.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten

 • har forståelse for forholdet mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstnerisk praksis, er kjent med kunstnerisk utviklingsarbeid som diskurs og kontekst og kjenner til kunstnerisk utviklingsarbeid i ulike fagområder
 • er kjent med og kan vurdere hensiktsmessigheten av ulike verktøy og metoder for å dokumentere refleksjon i sitt prosjekt
 • kan identifisere komplekse problemstillinger i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan diskutere sitt eget prosjekt fra ulike perspektiver, kan artikulere utfordringer og kvaliteter i eget prosjekt og kan, i møte med andre, rette spørsmål som bidrar til utvikling av prosjekter og diskusjonen rundt dem
 • er kjent med sentrale problemstillinger innen forskningsetikk, kunstetikk og opphavsrett og kan identifisere potensiale for etiske betydninger og opphavsrettslige problemstillinger i eget og andres prosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet og kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • kan styre komplekse kunstneriske prosjekter og har kjennskap til prosjektarbeid som arbeidsform i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • kan artikulere utfordringer og kvaliteter i eget prosjekt
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet

Innhold

Emnet består av

 • forelesninger
 • samtaler/diskusjoner
 • workshops
 • gruppearbeid
 • prosjektpresentasjoner

Organisering

Emnet består av fem seminarer, tre stipendiatsamlinger og to konferanser i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Seminarene holdes for hvert årskull, og har følgende temaer:

 1. Introduksjon til kunstnerisk utviklingsarbeid på doktorgradsnivå.
 2. Artikulering og dokumentasjon av refleksjoner.
 3. Etikk, opphavsrett og kunstnerisk praksis.
 4. Utveksling og prosjektutvikling.
 5. Avslutning og formidling av resultater.

Stipendiatsamlingene arrangeres årlig og bringer sammen stipendiater fra alle årskull. På samlingene presenterer kandidaten sitt prosjekt i en flerfaglig sammenheng og legger til rette for drøfting av prosjektets overordnede dimensjoner. De tre hovedtemaene for prosjektpresentasjonene:

 1. Introduksjon av prosjektet (første år).
 2. Etikk, metodikk og/eller prosjektutvikling (andre år).
 3. Prosjektet foran sluttvurderingen (tredje år).

På konferansene møter kandidaten nasjonale og internasjonale prosjekt og fagmiljøer innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Kandidaten deltar i relevante og aktuelle diskurser og får mulighet til å se prosjektarbeid i en større kontekst. Deltakelse på konferansene bidrar til å øke referansegrunnlaget for kandidatens prosjekt.

1. år

 • Oktober: Seminar 1 (oppstart av nytt stipendiatkull).
 • Januar: Seminar 2.
 • Mars: Stipendiatsamling – prosjektpresentasjon.
 • Juni: Seminar 3.

2. år

 • September: Seminar 4.
 • September/oktober: Konferanse (Artistic Research Forum).
 • Februar: Stipendiatsamling 5.
 • Mars: Stipendiatsamling – prosjektpresentasjon.

3. år

 • Mars: Stipendiatsamling – prosjektpresentasjon.
 • September/oktober: Konferanse (Artistic Research Forum).

Arbeidskrav

 • Fem seminarer over to-til tre dager: Kandidaten skal presentere prosjektet sitt. Aktiv deltakelse på samtlige seminarer.
 • Tre stipendiatsamlinger: Kandidaten skal presentere prosjektet sitt. Aktiv deltakelse på samtlige stipendiatsamlinger.
 • To konferanser (Artistic Research Forum): Kandidaten skal presentere prosjektet sitt på begge konferansene.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at kandidaten skal få avsluttende vurdering.

Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke-bestått og fastsettes av Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid på grunnlag av godkjente arbeidskrav.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021