Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Det kunst­ne­ris­ke dok­tor­grads­pro­sjekt

 • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
 • Emnenivå: Ph.d.
 • Gjennomføres: 1., 2. og 3. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Bedømmelseskomité.
 • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til et ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid og bestått opplæringsdel.
 • Undervisningsspråk: Skandinavisk eller engelsk.

Kort om emnet

Arbeidet med det kunstneriske doktorgradsprosjektet utgjør den sentrale delen av ph.d.-programmet, og skal foregå under veiledning av den eller de veiledere som er oppnevnt av Utvalg for Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Alle prosjekter skal dokumenteres i et varig format. Det kunstneriske doktorgradsprosjektet avsluttes med en disputas. Disputasen er det offentlige forsvaret av det kunstneriske doktorgradsresultatet.

Læringsmål

Kunnskap

Ved fullført kunstnerisk doktorgradsprosjekt er det forventet at kandidaten

 • kan identifisere komplekse problemstillinger i kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende musikk gjennom eget doktorgradsarbeid har gitt et vesentlig bidrag til utvikling av ny kunnskap av betydning for utøvende og skapende musikk
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet utøvende og skapende musikk
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet utøvende og skapende musikk

Ferdigheter

Ved fullført kunstnerisk doktorgradsprosjekt er det forventet at kandidaten

 • kan identifisere hva prosjektet tilfører feltet, samt diskutere og argumentere for dette
 • er kjent med og kan vurdere hensiktsmessigheten av ulike verktøy og metoder for å dokumentere refleksjon i sitt prosjekt

Generell kompetanse

Ved fullført kunstnerisk doktorgradsprosjekt er det forventet at kandidaten

 • kan gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet

Innhold

Doktorgradsresultatet skal bestå av et kunstnerisk resultat samt materiale som dokumenterer kunstnerisk refleksjon. Det kunstneriske resultatet skal være et selvstendig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til nivå og etiske krav innen fagområdet. Doktorgradsresultatet skal ligge på et nivå som gjør at det kan bidra til utvikling av ny kunnskap, innsikt og erfaring innen fagområdet.

Det kunstneriske resultatet kan bestå av en eller flere deler eller av en samling arbeider som utgjør et hele. Dersom det kunstneriske resultatet består av flere mindre arbeider, skal kandidaten gjøre rede for sammenhengen mellom dem. Normalt skal bare arbeider som er produsert etter opptak i et doktorgradsprogram inngå, men unntaksvis kan tidligere arbeider benyttes dersom det har vært en forutsetning i prosjektbeskrivelsen.

Det kunstneriske resultatet skal være et kunstnerisk arbeid på høyt nivå når det gjelder originalitet, uttrykk, koherens og formidling. Det kunstneriske resultatet skal presenteres offentlig, jf. § 18.

Den kunstneriske refleksjonen skal dokumenteres i form av innlevert materiale, særskilt når det gjelder prosess med hensyn til kunstneriske valg og vendepunkt, bruk av teori og metoder, dialog med ulike nettverk og fagmiljøer med mer, plassering og beskrivelse av eget kunstneriske ståsted og arbeid i forhold til det aktuelle fagfeltet, nasjonalt og internasjonalt, bidrag il fagutviklingen i feltet, herunder eventuelle faglige nyvinninger.

Kandidaten velger selv medium og form for refleksjonsdelen og for eventuell annen dokumentasjon.

Programutvalget bestemmer hvilke språk som kan benyttes for refleksjon og dokumentasjon.

Det kunstneriske doktorgradsresultatet skal dokumenteres i et varig format.

Organisering

Det kunstneriske doktorgradsprosjektet er et selvstendig arbeid som gjennomføres under individuell veiledning. Hver kandidat får tildelt én eller to veiledere. Kandidaten er selv ansvarlig for progresjonen i doktorgradsarbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med/levere materiale til veileder(ne) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes.

Arbeidskrav

Midtveisevaluering.

Avsluttende vurdering

Innlevert kunstnerisk resultat og refleksjon vurdert av en bedømmelseskomiteen. Forøvrig henvises det til detaljert beskrivelse i forskriften.

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021