Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Diplom­ar­beid

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (vår, høst, vår).
 • Avsluttende vurdering: Kunstnerisk sluttpresentasjon, refleksjonsnotat og samtale.
 • Forhåndskrav: Opptak til diplomstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Diplomstudiet i utøving.

Diplomarbeidet skal være et selvstendig utøvende prosjekt som avspeiler kunstnerisk modenhet på et internasjonalt nivå i den musikalske utøvingen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av diplomarbeidet
 • har opparbeidet en tydelig profil
 • kan virke som selvstendig utøvende kunstner på internasjonalt nivå
 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og lede et kunstnerisk prosjekt
 • kan artikulere og drøfte problemstillinger i eget kunstnerisk prosjekt
 • kan nyttiggjøre seg materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

I diplomarbeidet skal studenten fordype seg i et selvvalgt tema eller repertoarområde. Repertoaret skal ha en indre sammenheng. Det er stor bredde i valg av tema for fordypning og må legges opp i nært samarbeid med hovedveileder. Repertoaret skal normalt ikke inngå i emnet Repertoar og interpretasjon.

Hoveddelen av masterarbeidet utgjøres av studentens arbeid med

 • å utvikle en prosjektbeskrivelse for diplomarbeidet
 • å gjennomføre og lede eget kunstnerisk prosjekt
 • å innstudere og fortolke repertoar som inngår i diplomarbeidet (omfang: 90 minutter)
 • å utvikle og forberede offentlige presentasjoner av eget diplomarbeid
 • relevant litteratur (herunder materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning)
 • mesterklasser, foredrag og interpretasjonstimer
 • masterforum, et tverrfaglig forum på tvers av studieretningene hvor den enkelte students pågående arbeid presenteres og diskuteres
 • å utvikle et refleksjonsnotat om diplomarbeidet

Organisering

Hver student/hvert ensemble får tildelt en hovedveileder samt en eller to biveiledere blant høgskolens faste faglige personale. Veileder(ne) skal gi studenten(e) råd og tilbakemeldinger i forhold til kunstneriske valg samt målsettinger og problemstillinger for diplomarbeidet. I tillegg arrangeres mesterklasser, foredrag/dialoger, interpretasjonstimer og masterforum. Mesterklassene og foredragene/dialogene organiseres i felles gruppe for alle studenter på mastergradsstudiet. Interpretasjonstimene organiseres i de respektive fagmiljøene. Masterforum organiseres som bolkundervisning i studiets tredje og fjerde semester. Undervisningen gis av flere lærere/veiledere.

Studenten(e) er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med veileder (ne) samt fremføre materiale for og levere materiale til veileder (ne) (noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i masterarbeidet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Det arrangeres utviklingssamtaler mellom student og studieleder/lærerteam der blant annet studentens mål og progresjon i emnet følges opp. Se mer informasjon under overskriften Organisering i den generelle delen av studieplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Levere veiledningsavtale og prosjektbeskrivelse

Arbeidet med prosjektbeskrivelsen skal dels foregå i emnet Diplomarbeid og dels i Musikken i perspektiv. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 3–5 sider og angi tema, innhold, fremdriftsplan og veileder(e) for diplomarbeidet. Se mer informasjon i Retningslinjer for prosjektbeskrivelse . Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder(e).

Frist: Innen 15. mai i studiets andre semester skal prosjektbeskrivelsen med vedlagt foreløpig repertoarliste være godkjent av veileder. Prosjektbeskrivelsen signeres av både student og veileder.

Når prosjektbeskrivelsen er godkjent og signert skal det inngås en Veiledningsavtale mellom student, veileder og høgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter.

Frist: Innen 1. juni i studiets andre semester skal veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse med repertoaroversikt for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det inngås ny veiledningsavtale.

2. Masterforum

Minimum en presentasjon av eget diplomarbeid.

Frist: Innen 15. april i studiets fjerde semester leverer lederen for forumet protokoll til eksamenskontoret.

3. Gjennomføre og dokumentere offentlige fremføringer

Offentlige fremføringer av diplomarbeidet med et repertoaromfang på minimum 45 minutter. Repertoaret kan om ønskelig splittes opp i flere fremføringer f.eks. à 30 minutter. Fremføringen(e) holdes normalt utenfor høgskolens lokaler og må være gjennomført innen 15. mars i studiets fjerde semester. Valg av presentasjonsform bør fremstå som hensiktsmessig for det selvvalgte temaet eller repertoarområdet. Eksempler på presentasjonsformer: konsert, medieproduksjon, webprosjekt, forestilling etc.

Fremføringen(e) skal dokumenteres med lyd- eller videoopptak. Studenten velger selv dokumentasjonsform og format. Studenten har ansvar for det praktiske planleggingsarbeidet, tilretteleggingen av fremføringen(e), samt kostnader knyttet til opptak, promotering (plakater, programmer etc.) og eventuelle andre kostnader. Innen fire uker etter fremføring skal studenten

 • levere lyd-/videodokumentasjonen til hovedveileder/intern sensor
 • levere rapporteringsskjema som dokumenterer at fremføringen er gjennomført

Skjemaet skal undertegnes av studenten selv og den interne sensor som har vurdert opptak

Frist: Innen fire uker etter fremføring (senest innen 15. april i studiets fjerde semester) leveres rapporteringsskjema eksamenskontoret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av kunstnerisk sluttpresentasjon, refleksjonsnotat og samtale. Diplomarbeidet vurderes som en helhet. Vurderingen gis samlet for de tre delene.

Masterarbeidet vurderes av tre sensorer, hvorav en ekstern. Veileder er normalt en av sensorene. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om diplomarbeidet til studenten.

Kunstnerisk sluttpresentasjon

Diplomarbeidet avsluttes ved en kunstnerisk sluttpresentasjon som normalt avholdes som konsert med orkester/kammermusikalsk konsert. Solistisk innretning: Soloopptreden med orkester, repertoaromfang tilsvarende en klassisk eller romantisk solokonsert. Kammermusikalsk innretning: Kammermusikalsk konsert med det faste ensemblet. I deler av repertoaret kan det faste ensemblet utvides med andre studenter, for eksempel kan en strykekvartett utvides til en klaverkvintett. Etter søknad kan diplomarbeidet presenteres i et annet format. Eventuell søknad må leveres eksamenskontoret innen 1. februar i studiets fjerde semester. Gjennomføres i studiets fjerde semester.

Repertoaromfang: 60 minutter.

Refleksjonsnotat

Med bakgrunn i prosjektbeskrivelsen skal studenten skrive et refleksjonsnotat på minimum 500 ord der arbeidsprosessen med masterarbeidet og den kunstneriske prosessen drøftes.

Frist: Innen 15. april i studiets fjerde semester leveres refleksjonsnotatet til eksamenskontoret.

Samtale

Kandidaten skal i etterkant av sluttpresentasjonen gjennomføre en samtale med eksamenskommisjonen. Faglige problemstillinger omkring kandidatens diplomarbeid, den indre sammenhengen i diplomarbeidet, om sammenhengen mellom sluttpresentasjonen og kandidatens refleksjonsnotat med mer vil inngå som en del av samtalen.

Omfang: 20 minutter.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 20. sep. 2022