Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Diri­ge­rings­stu­di­er

 • Gjennomføres: Over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til fordypningsstudiet i dirigering på masternivå.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter egenutvikling som dirigent og opparbeidelse av inngående repertoarkunnskap for å kunne utøve dirigentyrket på et avansert nivå.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan håndtere krevende utfordringer i realiseringen av sine kunstneriske intensjoner
 • har inngående repertoarkunnskap
 • har opparbeidet seg en gjennomarbeidet og hensiktsmessig prøvemetodikk
 • kan initiere, gjennomføre og lede ulike kunstneriske prosjekter
 • viser evne til nytenking og innovasjon
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid

Innhold

Innholdet i emnet omfatter normalt følgende delemner:

A. Profesjonskunnskap

 • Dirigentrollen.
 • Teknisk skolering.
 • Formidling av musikalsk uttrykk.
 • Innføring i fonetikk.
 • Prøvemetodikk.
 • Musikalsk ledelse og kommunikasjon.
 • Utvikling og ledelse av kunstneriske prosjekter.
 • Yrkesarenaer.
 • Fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger.

B. Partiturstudier

 • Interpretasjon.
 • Verkanalyse.
 • Innstuderingsteknikk.
 • Oppføringspraksis.
 • Partiturspill.
 • Instrumentkunnskap.

C. Praktisk gehørtrening

D. Praksis

 • Dirigering av øvingsensembler.
 • Gjennomføre og lede ulike prosjekt.

Organisering

Studiet organiseres i en kombinasjon av individuell veiledning, gruppeundervisning, mesterklasser og prosjekter. Arbeid med dirigering av ulike øvingsensembler vil stå sentralt. Det faglige innholdet i emnet vil avhenge av hvilken spesialisering studenten har valgt.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen

Det arrangeres utviklingssamtaler mellom student og studieleder der blant annet studentens mål med og progresjon i emnet følges opp. Se mer informasjon under overskriften Organisering i den generelle delen av studieplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal levere rapport med

 • oversikt over innstudert repertoar
 • oversikt over dirigeringspraksis med øvingsensembler
 • oversikt over deltakelse ved konserter
 • oversikt over deltakelse ved seminarer
 • oversikt over deltakelse i emnets delemner, deltakelse skal være godkjent av vedkommende lærer
 • videodokumentasjon av enkelte praksisprosjekter

Frist: Leveres Eksamenskontoret innen 15. april i studiets andre semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av innlevert rapport for dirigeringsstudier. Vurderingen gjøres av minst en intern sensor, normalt studentens hovedlærer i dirigering.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 20. sep. 2022