Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Entre­pre­nør­skap for mas­ter­stu­den­ter

 • Emnetype: Valgemne.
 • Emnenivå: Master.
 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Avsluttende vurdering: Muntlig eksamen.
 • Undervisningsspråk: Engelsk/norsk.

Kort om emnet

Emnet retter seg mot masterstudenter i utøving. I løpet av emnet skal studenten bli mer bevisst på sin identitet og, motivasjon, sine roller og muligheter innenfor musikklivet. Gjennom emnet får studentene kunnskap som de kan ta med seg inn i en freelancekarriere. Emnet knyttes opp mot studentens masterarbeid. Med utgangspunkt i eget masterarbeid skal studentene identifisere, utvikle og presentere sin personlige profesjonelle portfolio.

Faglærer i emnet: Tanja Orning med flere.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser et bevisst forhold til sin kunstneriske identitet og virksomhet sett i en praksiskontekst
 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og lede kunstneriske prosjekter
 • kan skrive en søknadstekst rettet mot offentlige og private støtteordninger
 • kjenner til relevante visningsarenaer og hvordan booke jobber
 • kan ta i bruk relevante kanaler og strategier for markedsføring av eget prosjekt
 • kan anvende prinsipper og verktøy for økonomistyring i prosjekter, knyttet til budsjett, regnskap og finansieringsmodeller

Innhold

Emnet tar for seg de praktiske aspektene rundt gjennomføringen av et kunstnerisk prosjekt. Studenten bruker eget masterarbeid som case gjennom hele emnet.

Prosjektutvikling

 • Hvilke deler av masterarbeidet benyttes i prosjektet?
 • Hvordan generere og videreutvikle idéer.
 • Hvilke arenaer finnes for prosjektet?
 • Hvordan forholder prosjektet seg til samfunnet og samtiden.
 • Hvem er målgruppen?

Økonomi/finansiering

 • Budsjett.
 • Regnskap.
 • Inntektskilder.
 • Rettighetsorganisasjoner/vederlagsordninger.
 • Søke om støtte fra offentlige og private institusjoner.

Produksjon

 • Planlegging.
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
 • Teknisk produksjon (sceneoppsett, lyd, lys, video osv.).

Kommunikasjon

 • Visuell presentasjon.
 • Musikalsk CV.
 • Utforme ulike tekster for ulike målgrupper.
 • Nettside.
 • Sosiale medier.
 • Relevante markedsføringskanaler.

Lydinnspilling

 • Forproduksjon/demoinnspilling/studioarbeid.
 • Ulike distribusjonskanaler.

Turnéproduksjon

 • Booking.
 • Kontrakter.
 • Sceneoppsett.
 • Teknisk rider.

Organisering

Emnet undervises i 16 uker i løpet av to semester. Deler av undervisningen kan også bli gjennomført som seminar. I tillegg får hver student fire timer individuell veiledning.

Undervisningsformer vil være

 • foredrag
 • workshops
 • gruppearbeid

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at studenten ikke består emnet.

Studenten skal presentere prosjektet muntlig i gruppen

Studenten skal lage en personlig portfolio med sitt masterprosjekt som tema. Denne skal inneholde

 • prosjektbeskrivelse/søknadstekst
 • tidsplan for gjennomføring av prosjektet
 • budsjett for prosjektet
 • promopakke for prosjektet: Pressemelding, pressebilder, og lydspor og video.
 • markedsføringsplan for prosjektet
 • en utfylt søknad til relevant støtteordning

Portfolioen leveres til faglærer i emnet innen 1. april i emnets 2. semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Eksamensmappe

Hver student setter sammen en eksamensmappe som skal inneholde

 • personlig portfolio
 • karriereplan på minimum 500 ord (analyse og refleksjon rundt egen kompetanse, interesser og visjoner sett i lys av kunnskap om arbeidslivet)
 • refleksjonstekst (omfang: ca. 1600 ord) som beskriver arbeidet med prosjektet, med vekt på sosiale rammer, målgrupper og eventuell videreføring med fokus på egen musikerrolle

Muntlig eksamen

Eksamensmappen brukes som grunnlag for muntlig eksamen. Eksamen innledes med at studenten gjør en 10 minutters presentasjon av sitt prosjekt. Total varighet på muntlig eksamen: Omtrent 20 minutter.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer og en intern sensor på grunnlag av muntlig eksamen og en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021