Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Exten­ded Com­po­sition

Kort om emnet

Emnet er et komposisjonsemne som vil dreie seg om musikalsk komposisjon med et utvidet materiale. Emnet vil fokusere på å komponere med organisert lyd, men også omfatte bevegelse, språk og materiale fra «virkeligheten» i form av objekter, video eller lydfiler.

Valgemnet vil gi praktisk og teoretisk innføring i hvordan man kan arbeide kompositorisk med et utvidet materiale. Det vil bli gitt oppgaver hvor deltagerne i emnet vil være både komponister og utøvere av komposisjonene skapt i gruppen.

Emnet er åpent for både komponister og utøvere.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • kan arbeide i gruppeprosesser med komponering og fremføring av utvidede musikkverk
 • har praktisk kunnskap om komposisjon som også omfatter bevegelse, språk, video eller objekter
 • viser grunnleggende kjennskap til sentrale verk og retninger innen det utvidede komposisjonsfeltet
 • dokumenterer et reflektert forhold til det å komponere i et utvidet kompositorisk felt

Innhold

Det har i de siste årene foregått en utvidelse av hva komponister og musikere forstår som et musikalsk materiale. Denne utvidelse kan ligne på tilsvarende utvidelser i andre kunstfelt som teater, billedkunst og dans. Billedkunsten har i lang tid undersøkt premissene og grensene for hva som er kunst og tatt til seg innflytelse fra dans, teater, musikk og andre uttrykk. Tilsvarende utvidede praksiser har oppstått innen andre felt, og innen musikk har vi begreper som musikkteater, instrumentalteater, musikkinstallasjon, musikalsk performance og andre.

Emnet består av en teoretisk og en praktisk del. Aktuelle temaer er

 • gjennomgang av viktige retninger og ideer innen samtidsmusikken, moderne teater, moderne dans og billedkunst.
 • prosessutvikling av verk
 • samarbeidsformer mellom ulike kunstdisipliner
 • forståelse for bruk av rom og bevegelse i eget kompositorisk arbeid
 • relasjoner mellom tekst og musikk
 • relasjoner mellom bevegelse og musikk
 • relasjoner mellom video og musikk

Valgemnet vil følge det kunstneriske forskningsprosjektet Extended Composition som hvert år har to workshoper på en uke, en i vårsemesteret og en i høstsemesteret. I forskningsprosjektet arbeider seks komponister, en dramaturg, en danser og ensemblet Asamismasa frem verk i en prosess mellom musikere og komponister. Studentene vil følge visninger, diskusjoner og seminarer knyttet til prosjektet. Komposisjoner gjort av studentene i emnet vil kunne vises innenfor rammen av seminarene som arrangeres tilknyttet forskningsprosjektet. På denne måten vil man få en overføring av kunnskap og erfaring fra profesjonelle komponister og musikere til studentene i emnet.

Organisering

Emnet vil undervises i begge semestrene, men vil være konsentrerte til i en prosjektuke pr. semester, samt de to ukene hvor studentene følger prosjektet Extended Composition. I prosjektukene vil studentene få teoretiske innføringer, praktiske øvelser med tekst, rom og bevegelse, samt arbeide frem utvidede komposisjoner.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i emnet. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Eksamensmappe

Studenten skal levere en eksamensmappe bestående av innspilte versjoner av de verkene som er komponert i emnet, samt et refleksjonsnotat på ca. 1000 ord.

Aktuelle tema for refleksjonsnotatet: Forventninger til emnet, egne forutsetninger og læringsprosess og bruksområder for det studenten har lært.

Eksamensmappen leveres på Canvas innen 15. mai kl. 13.00.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Publisert: 15. mai 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021