Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Fone­tikk

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (normalt høst, vår, vår).
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gjelder studenter på kandidatstudiet i utøving – klassisk, med sang som hovedinstrument.

Emnet gir grunnleggende innføring i generell fonetikk, samt innføring i tysk, fransk, engelsk og italiensk fonetikk. Innholdet i vårsemestrene rullerer etter ordning beskrevet under ”Organisering”.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende fonetisk terminologi og det internasjonale lydskriftsystemet IPA (International Phonetic Alphabet)
 • kjenner til hovedreglene for tysk, italiensk, fransk og engelsk uttale

Innhold

I høstsemesteret undervises det i generell fonetikk. Emnet omfatter

 • innføring i artikulatoriske, auditive og akustiske sider ved tale og sang
 • gjennomgang av taleapparatets fysiologi og beskrivelse av forskjellige vokal- og konsonantklassifiseringer
 • innføring i bruk av fonetiske ordbøker
 • lesing av transkriberte tekster (lydskrift)
 • transkribering av tekster fra sanglitteraturen
 • innføring i forskjellen mellom sang- og taleuttale
 • framføring av sanger på ulike språk

I vårsemestrene omfatter emnet

 • innføring i uttale i de respektive språk (hhv tysk/engelsk og italiensk/fransk)
 • transkribering fra tekst til lydskrift
 • bevisstgjøring av forskjeller og nyanser mellom ens eget morsmål og målspråket
 • framføring av sanger på målspråket

Organisering

Undervisningen gis i grupper. Arbeidet omfatter blant annet

 • forelesninger
 • demonstrasjoner
 • imitasjonsøvelser
 • framføring av sanger og arier med studentens refleksjon rundt disse
 • skriftlige øvelser

I tillegg til veiledning fra lærer kan studenten bruke lydopptak til hjelp i sitt eget arbeid.

For hvert språk som gjennomgås skal studenten velge en sang/arie fra den klassiske sanglitteraturen. Sangen danner utgangspunkt for arbeidet med de ulike aspektene i emnet. I første semester velger studentene en sang hver på ulike språk, deretter skal det velges en sang på hhv. tysk, engelsk, italiensk og fransk.

Undervisningen følger en rulleringsplan: Generell fonetikk gis hvert høstsemester for førsteårsstudentene. Tysk og engelsk gis i felles bolk annenhver vår med hovedvekt på tysk. Italiensk og fransk gis annenhver vår med hovedvekt på italiensk. I vårsemestrene undervises emnet for første- og andreårsstudentene i samlet gruppe.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk frammøte til undervisningstimer med studentframlegg. Hvilke timer dette gjelder vil framkomme av semesterplanen.
 2. Studenten skal i løpet av emnet sette sammen en arbeidsmappe med sine 5 selvvalgte sanger transkribert til lydskrift. Transkripsjonene skal gjøres i semesteret der det aktuelle språket gjennomgås, og skal godkjennes av faglærer ved slutten av hvert semester.
 3. Studenten skal framføre alle sine selvvalgte sanger for klassen: 1 sang i første semester og 2 sanger per semester i de påfølgende semestrene – i alt 5 sanger. Tidspunkt for framføring avtales med faglærer.
 4. Studenten skal i første semester forberede et tema angitt av faglærer og gi en muntlig presentasjon om dette knyttet opp mot sangen studenten arbeider med i semesteret. Tidspunkt for framføring avtales med faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre det/de semestre som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Pensum

Utvalgte kapitler fra Wenche Ophaug. Sangfonetikk. Fagbokforlaget.

For tysk: Wenche Ophaug. Tysk uttale for studenter. (Deles ut på timene.) Tilsvarende litteratur i de andre språkene.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2022