Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Forsk­nings­me­to­de

  • Emnetype: Inngår i opplæringsdelen.
  • Gjennomføres: 1. studieår.
  • Avsluttende vurdering: Intern eller ekstern sensor.
  • Forhåndskrav: Kvalifisert for opptak til et ph.d.-program.
  • Undervisningsspråk: I hovedsak skandinaviske språk, noe engelsk kan forekomme.

Kort om emnet

Emnet består av forskningsmetodiske tema som er relevante for forskning innenfor ph.d.-programmets fordypningsfelt.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at kandidaten

  • dokumenterer innsikt i, og kan analysere og drøfte sentrale forskningsmetodiske tradisjoner, posisjoner, begreper, tenkemåter og problemstillinger relatert til forskning på historisk og samtidsrettet oppføringspraksis, musikkpedagogikk og musikkterapi
  • dokumenterer evne til kritisk og selvstendig refleksjon omkring forskningsmetodiske problemstillinger
  • kan bidra til forskningsmetodisk utvikling innenfor eget forskningsområde
  • kan vurdere og kritisk analysere forskningsmetoder og forskningsresultater innenfor eget forskningsområde, og på et vitenskapelig grunnlag utfordre etablert kunnskap og praksis

Innhold

Emnet gir en innføring i kvalitative forskningsmetoder, kvantitative forskningsmetoder og blandede forskningsmetoder. Innholdet skal speile metodiske tradisjoner innenfor doktorgradsprogrammets fagområder.

Det legges opp et obligatorisk pensum på 700 til 800 sider som dekker alle tema i emnet. Undervisningsplanen vil så langt mulig ta hensyn til behov som kommer frem i det aktuelle kullets søknader/prosjektbeskrivelser.

Organisering

Undervisningen består av forelesninger, samt andre former for presentasjoner, diskusjoner og oppgaveløsninger. En vesentlig del av arbeidet foregår som selvstendige litteraturstudier.

Kandidaten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet i henhold til den progresjon som er fastsatt i studieplanen.

Arbeidskrav

Ingen særskilte arbeidskrav.

Avsluttende vurdering

Emnet dokumenteres ved et essay med et omfang på 7000 til 8000 ord, ekskludert referanser og vedlegg. Kandidaten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått, og fastsettes av en ekstern eller intern sensor.

Se egne retningslinjer for essayet under informasjon om opplæringsdelen på programmets interne nettside.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering

Inngår i studieprogram

Publisert: 19. mai 2020 — Oppdatert: 15. aug. 2023