Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Forsk­nings­me­to­de og viten­skaps­teori

 • Gjennomføres: 1. studieår, 1. (forskningsmetode) og 2. semester (vitenskapsteori).
 • Avsluttende vurdering: To vitenskapelige tekster i henholdsvis forskningsmetode og vitenskapsteori.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode og sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver og retninger innenfor musikkpedagogikk som forskningsfelt. Emnet knyttes nært til studentens gjennomføring av masterarbeidet.

Læringsmål

Ved avsluttet emne er det forventet at studenten

 • har inngående kunnskap om musikkpedagogikk som forskningsfelt
 • kan analysere og kritisk vurdere musikkpedagogisk forskning med utgangspunkt i forskningsmetodiske valg og vitenskapsteoretiske perspektiver og retninger
 • kan reflektere selvstendig og kritisk over forskningsmetodiske og vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til eget masterarbeid

Innhold

 • Masteroppgavearbeidet som forskningsarbeid.
 • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder knyttet til informasjonsinnsamling og resultatutvikling.
 • Eksempler på kvalitativ og kvantitativ forskning i musikkpedagogikk.
 • Sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål.
 • Sentrale vitenskapsteoretiske retninger.
 • Profesjonsteori.
 • Musikkpedagogikk som forskningsfelt.

Pensum: Omtrent 1000 sider felles pensum som oppgis av faglærer.

Organisering

Undervisningen vil i hovedsak bestå av forelesninger og seminarer der lærestoff presenteres og diskuteres. På seminarene bidrar både lærer og studenter aktivt. Noe av arbeidet kan foregå i form av nettseminarer. En vesentlig del av arbeidet foregår som selvstendige studier av obligatorisk litteratur.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se vedlegg til studieplanen.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal ha aktiv deltakelse i minst to seminarer, der ett seminar skal være i forskningsmetode og ett skal være i vitenskapsteori. Det vil fremgå av semesterplanen hvilke timer som er organisert som seminarer.
 2. Studenten skal i høstsemesteret holde en kort muntlig presentasjon over en selvvalgt forskningsartikkel. Tidspunkt avtales med faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Vitenskapelig tekst

Studenten skal levere én vitenskapelig tekst i forskningsmetode (frist 15. desember) og én i vitenskapsteori (frist 15. mai) over oppgitt tema. Omfang: 3000 til 4000 ord per tekst.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021