Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Gehør, teori og arran­ge­ring I

 • Gjennomføres: 1. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig eksamen og praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving – improvisert musikk/jazz.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten tilegne seg grunnleggende ferdigheter i jazzteori og gehør. Det arbeides med melodi, harmonikk, rytmikk og form. Arbeidet med emnet tar sikte på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Emnet etterfølges av Gehør, teori og arrangering II (JZTEO11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har opparbeidet grunnleggende metoder for å bruke gehøret aktivt i arbeid med musikk
 • kan memorere og gjengi musikk lært fra klingende materiale
 • kan auditivt gjenkjenne materiale fra jazzharmonikk og anvende det i musikalsk praksis
 • kan improvisere vokalt med bruk av melodisk, rytmisk og harmonisk materiale
 • kan utføre harmonisk analyse (trinnanalyse) av akkordskjema på jazzstandardlåter
 • kan fremføre musikk fra et enkelt notebilde (prima vista)

Innhold

Lærestoffet vil i stor grad være hentet fra jazzhistorien. Undervisningen tar utgangspunkt i både klingende og notert musikk. Utvikling av praktiske ferdigheter og styrking av det indre gehør vil stå sentralt. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

Gehørtrening

 • Melodikk, herunder skalateori
 • Harmonikk
 • Rytmikk
 • Notelesing
 • Transkripsjoner

Jazzteori

 • Grunnleggende besifring og metningstoner
 • Teoretisk analyse/trinnanalyse
 • Synging av akkordskjema
 • Improvisasjon over akkordskjema

Organisering

Undervisningen gis ukentlig. Normalt undervises en time gehørtrening og en time jazzteori etter hverandre. Undervisning i prosjektuker kan knyttes til emnet.

Det stilles store krav til studentens arbeid mellom timene.

Studenter som har et fravær på mer enn 20% mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig veiledning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Studenten skal gjennomføre fire praktisk-muntlige oppgaver i gehørtrening.
 2. Studenten skal ved slutten av andre semester levere en mappe inneholdende minimum åtte analyser, transkripsjoner o.l. av materiale som er gjennomgått i jazzteori.

Frist: Innen 15. april skal alle arbeidskrav være godkjent av emneansvarlig.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av skoleeksamen og praktisk-muntlig eksamen. Ved fastsetting av avsluttende vurdering i emnet, vurderes de to delene samlet. Hver del av eksamen skal telle likt. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Praktisk-muntlig eksamen i gehør

Gjennomføres ved slutten av vårsemesteret og organiseres av faglærer. Studentenes evne til aktiv anvendelse av faginnholdet vil bli tillagt stor vekt.

Omfang: Omtrent 20 minutter.

Skriftlig eksamen i jazzteori

Gjennomføres ved slutten av vårsemesteret og organiseres av faglærer. Omfatter analyse og teorikunnskap gjennomgått i emnet.

Omfang: Omtrent 1 time.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021