Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Gehør, teori og arran­ge­ring II

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen og praktisk-muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle ferdighetene opparbeidet i Gehør, teori og arrangering I. Det arbeides videre med harmonikk, rytmikk og musikalsk struktur innenfor ulike typer jazz og improvisert musikk. Arbeidet med emnet tar sikte på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan danne seg en indre forestilling av lyd og bruke gehøret aktivt i arbeid med musikk
 • kan oppfatte, huske og gjengi detaljer og helhetlige strukturer i et musikalsk forløp
 • har kunnskap om og kan analysere og beskrive musikalske strukturer innenfor ulike typer jazzharmonikk, samt improvisere over disse
 • behersker og kan anvende ulike rytmiske strukturer
 • viser evne til selvstendig kreativt arbeid

Innhold

Følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • rytmisk trening
 • utvidet funksjonsharmonikk, modal/skalabasert harmonikk og andre tonale systemer
 • studier av relevante jazzkomposisjoner
 • komposisjonsøvelser

Organisering

Undervisningen gis ukentlig. Undervisning i prosjektuker kan knyttes til emnet. Årsplan for emnet, som kunngjøres i starten av første semester, vil gi en mer detaljert oversikt over hvordan undervisningen vil bli organisert i det gjeldende studieåret.

Det stilles store krav til studentens arbeid mellom timene.

Studenter som har et fravær på mer enn 20% mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig veiledning. Studenten kan ikke utelukkes fra eksamen på dette grunnlaget så lenge han/ hun har oppfylt arbeidskravene som stilles.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Studenten skal forberede og framføre to til tre praktisk-muntlige oppgaver i løpet av emnet.

Frist:
Datoer for gjennomføring av arbeidskrav fastsettes i årsplan for emnet som kunngjøres i starten av første semester.
Innen 15. april skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved karakteruttrykket bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en hjemmeeksamen og en praktisk-muntlig eksamen. Begge deleksamener må være bestått for at emnet skal vurderes til bestått. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Hjemmeeksamen

Gjennomføres ved slutten av første semester. Eksamen er en skriftlig oppgave basert på de prinsippene som har vært gjennomgått i timene.

Omfang: En uke.

Praktisk-muntlig eksamen

Gjennomføres ved slutten av emnets andre semester. Studenten vil bli prøvd i rytmikk og praktisk gehør.

Omfang: 30 minutter innstudering og 30 minutter individuell eksaminasjon.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.


Vedtatt i Studieutvalget 01.09.2020 sak 42/20, med virkning for studenter startkull 2019.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021