Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Gehør, teori og arran­ge­ring IV

 • Gjennomføres: 4. studieår.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer /eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Bestått JZTEO20 ellerr tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norskl/engelsk.

Kort om emnet

Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle ferdighetene opparbeidet i Gehør, teori og arrangering III. Emnets temaer er lytting og musikalsk analyse, komponering og arrangering. Arbeidet med emnet tar sikte på å forene teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.

Faglærer(ne) utarbeider en årsplan for emnet som kunngjøres i starten av første semester.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke gehøret og praktisk/teoretiske ferdigheter for å realisere sine kunstneriske intensjoner
 • har opparbeidet egne teknikker for idéutvikling i forbindelse med komposisjonsarbeid

Innhold

Innholdet i emnet kan omfatte

 • arbeid med eget materiale
 • ulike veier inn i komposisjonsprosessen
 • «planking», arrangering og muntlig overlevering av eksisterende musikk fra ulike sjangere
 • forholdet mellom klingende/opplevd og notert musikk
 • time/groove og metrisk/umetrisk rytmikk

Undervisningen er prosessorientert, og gehør, komposisjon og arrangering inngår naturlig i prosessene. Arbeid med eget materiale står sentralt, og annet lærestoff velges på grunnlag av studentenes interesser og behov. Studentene gis stor frihet i valg av musikalske stiler og sjangere i arbeidet med egne komposisjoner.

Organisering

Undervisningen gis i gruppe, og kan knyttes til gjennomføringen av prosjektensemblene. Emnet omfatter arbeidsformer som forelesninger, diskusjoner, samarbeidslæring, praktisk veiledning og skriftlig arbeid.

Årsplan for emnet, som kunngjøres i starten av første semester, vil gi en mer detaljert oversikt over hvordan undervisningen vil bli organisert i det gjeldende studieåret.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. For å sikre gode klassediskusjoner, innstuderinger og fremføringer er det obligatorisk oppmøte til minst 80 prosent av undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fører til at emnet ikke blir godkjent.
 2. Studenten skal presentere en komposisjon klar til fremføring. Komposisjonsoppgave og frist for innlevering kunngjøres i årsplan for emnet.
 3. Studenten skal skrive et refleksjonsnotat over et gitt tema knyttet til studentens kompositoriske arbeid. Omfang: 4–10 sider + noteeksempler/lyd/videofiler. Tema vil bli kunngjort minst 3–4 uker før innleveringsfristen. Refleksjonsnotatet legges til grunn for en individuell samtale med faglærer, av 30–45 minutters varighet. Frist for innlevering og periode for individuelle samtaler kunngjøres i årsplan for emnet.

Frist: Innen 15. mai skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en helhetlig vurdering av studentens arbeid med emnet.

Ny vurdering: Eksamensmappe

Ved ikke bestått vurdering skal arbeidene som er levert som arbeidskrav 2 og 3 leveres som del av en eksamensmappe. Kandidaten har da anledning til å bearbeide besvarelsene før de leveres på nytt. Faglærer gir i tillegg en tredje oppgave basert på gjennomgåtte tema i undervisningen. De tre arbeidene skal være noenlunde like i omfang. Eksamensmappen leveres til eksamenskontoret etter nærmere angitt frist, og vurderes av to interne sensorer der den ene normalt er faglærer.

Vedtatt i studieutvalget 12.10.2020 sak 57/20, med virkning fra startkull 2017 og fremover.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021