Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Gehør­tre­ning II

  • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
  • Avsluttende vurdering: Praktisk/muntlig eksamen.
  • Forhåndskrav: Opptak til et av studieprogrammene emnet inngår i.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Gehørtrening er i stor grad et ferdighetsfag som forutsetter at studenten deltar aktivt i undervisningen og arbeider selvstendig. Gjennom arbeidet med emnet skal studenten videreutvikle ferdigheter opparbeidet i Gehørtrening I. Vektlegging av de enkelte temaene vil variere i forhold til studentens hovedinstrument og studieretning

Emnet bygger på Gehørtrening I (GEHØR10).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • kan overføre kunnskap tilegnet i gehørtreningsemnet til sitt øvrige arbeid med musikk
  • ved lytting viser god evne til å oppfatte, huske og gjengi (synge/ spille/ beskrive/nedtegne) både detaljer og helhetlige strukturer i et musikalsk forløp
  • kan lese, strukturere, innstudere, memorere og gjengi (synge/ spille) et innholdsrikt notebilde selvstendig, hurtig og presist
  • behersker ulike gehørstrategier for å løse musikalske utfordringer

Innhold

Emnet er en videreføring av Gehørtrening I, men med større vektlegging av lærestoff og aktiviteter som er relevante for den aktuelle studieretning og/eller instrumentgruppe. Lærestoffet består av musikk fra ulike epoker og genre, i tillegg til praktiske øvelser. Bruk av egne instrumenter kan inngå i undervisningen.

Detaljert faginnhold vil fremgå av semesterplan.

Organisering

Undervisningen foregår i grupper. Det kan også legges inn forelesninger, diskusjoner og kollokviearbeid. Gruppene settes sammen etter studieretning og instrumentgruppe. Denne sammensetningen vil prege vektleggingen av de enkelte temaene i faget, både når det gjelder valg av innhold, repertoar og arbeidsformer.

Undervisningen vil i størst mulig utstrekning koordineres med andre emner i studiet.

Studenter som har et fravær på mer enn 20 prosent mister retten til aktiv deltagelse i undervisningen og til kontinuerlig vurdering og veiledning.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen ved valg av alternativ 1 under avsluttende vurdering. Hvis studenten velger alternativ 2 under må studenten selv melde seg opp til eksamen innen 1. februar.

Arbeidskrav

Studenten skal levere ti skriftlige oppgaver av mindre format. Antall oppgaver kan reduseres dersom lærer ønsker å gi færre oppgaver av større format.

Frist: Innen 15. april i emnets andre semester må alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på én av to alternative måter. Studenten må ved begynnelsen av studieåret velge hvilket grunnlag vurderingen skal skje på.

Alternativ 1 (normalordning)

Studenter som velger alternativ 1, forplikter seg til å følge minst 80 prosent av undervisningen i emnet. Avsluttende vurdering fastsettes da av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Alternativ 2

Avsluttende vurdering fastsettes på grunnlag av praktisk/muntlig eksamen. Eksamen inneholder en innstudering, der kandidaten skal arbeide selvstendig med en oppgave i form av innstudering, auditiv analyse, gehørfaglig refleksjon eller lignende. Kandidaten skal deretter presentere dette som en del av sin eksamen, som også vil bestå av forberedte og uforberedte oppgaver. Ved vurderingen vil studentens evne til aktiv anvendelse av faginnholdet vil bli tillagt stor vekt. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Omfang: 20 minutter innstudering og 20 minutter individuell eksaminasjon.

Studenten må selv melde fra til eksamen@nmh.no innen 1. februar i emnets andre semester dersom han/hun ønsker alternativ 2.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten gjennomføre praktisk eksamen, som beskrevet under alternativ 2 ovenfor.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021