Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i studiets fire første semestre, og omfatter egenutvikling som utøver og innstudering av et repertoar fra ulike tradisjoner i Norge med fokus på regionale særtrekk. Videreutvikling av studentens tekniske ferdigheter med fokus på øveteknikker, trening i å fremføre repertoar alene og i samspill med andre og spill/tralling til dans vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet.

Emnet omfatter en av følgende instrumentkombinasjoner:

 • Hovedinstrument fele omfatter også hardingfele.
 • Hovedinstrument hardingfele omfatter også vanlig fele.
 • Hovedinstrument trekkspill omfatter både kromatisk trekkspill og durspill.
 • Hovedinstrument fløyte omfatter både fingerhullsfløyte og seljefløyte.
 • Hovedinstrument tradisjonell sang omfatter opplæring i tradisjonell kveding og sangteknisk utvikling.
 • For andre instrumenter utarbeides egen plan ved behov.

Emnet etterfølges av Hovedinstrument II (FMHO20).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg et repertoar fra ulike tradisjonsområder
 • viser stilforståelse, kunstnerisk uttrykksevne og kreativitetkan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner og presentere den muntlig
 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • kan spille eller tralle til dans
 • kan jobbe målrettet, alene og i samspill med andre
 • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving

Innhold

Repertoaret hentes hovedsakelig fra norsk folkemusikk, men det kan også være plass for nordisk og andre lands folkemusikk. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Studenten skal tilegne seg stoffet både gjennom transkripsjoner, informanter og lydopptak. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Videreutvikling av instrumentale /vokale ferdigheter i notert og ikke notert musikk.
 • Innstudering av solorepertoar som normalt er nytt for studenten øvings-/innstuderingsteknikker.
 • Studier av litteratur, arkivmateriale og andre relevante lydkilder. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.
 • Instrumentkunnskap.

Samspill

 • Spille og arrangere folkemusikk i store og små ensembler.
 • Planlegging og evaluering av prosjekter.

Folkemusikkforum

 • Møte med utøvere og kjennere fra de mest sentrale tradisjonsområdene i Norge.

Interpretasjon

 • Trene på å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trene på kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.

Følgende kurs inngår i hovedinstrumentemnet:

Dans

 • Innføring i norske dansetradisjoner som bygdedans og runddans.

Dansespill/tralling

 • Kunnskap om og erfaring i å spille/tralle til dans.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer

Samspill

 • Gruppeundervisning, workshops og fremføring i prosjektuker, normalt to uker på høsten og én på våren, begge studieår

Folkemusikkforum

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops felles for alle folkemusikkstudenter på kandidat og master

Interpretasjon

 • Bolkundervisning og/eller prosjekter/workshops felles for alle folkemusikkstudenter på kandidat og master

Dans

 • Gruppeundervisning i prosjektuker

Dansespill/tralling

 • I emnets fjerde semester som en del av førsteårsstudentenes obligatoriske innføringskurs i folkemusikk. Folkemusikkstudentene skal spille/tralle til dans. (I første studieår deltar folkemusikkstudentene på lik linje som øvrige førsteårsstudenter jf. arbeidskrav i emnet Musikkforståelse I.).

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatoriske deltagelse i

 • folkemusikkforum og -interpretasjon

Protokoll føres av koordinator/faglærer.

2. Obligatoriske kurs i

 • dans
 • dansespill/tralling

Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/aktiviteter som inngår i kursene. Protokoll føres av kursholder.

3. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram med 30 minutters spilletid (maksimum 35 minutter)
 • oversikt over repertoar (minimum 80 minutter) samt fremføringer (minimum to fremføringer pr semester)
 • beskrivelse av de ulike tradisjonsområdene, hvilke hovedkilder som er brukt (bøker, lydopptak, noter etc.) samt tematisk beskrivelse av arbeidet med å utvikle instrumentaltekniske ferdigheter i emnet
 • oversikt over samspillrepertoar (minimum 40 minutter)
 • oversikt over deltagelse på samspillprosjekter (minimum 6 prosjekter)

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Eksamensprogrammet skal inneholde stor bredde med tradisjonsmusikk fra ulike deler av landet. Begge hovedinstrument skal benyttes for de som har to hovedinstrumentvarianter. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: 30 minutters spilletid (maksimum 35 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021