Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter med klaver som hovedinstrument.

Emnet gjennomføres i studiets fire første semestre, og omfatter egenutvikling som utøver og innstudering av et repertoar fra ulike stilarter med fokus på enkelte stilarters egenart. Videreutvikling av studentens pianistiske ferdigheter, trening i å fremføre repertoar alene og sammen medspillere vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet.

Emnet etterfølges av Hovedinstrument II (UTHO20).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • viser stilforståelse, kunstnerisk uttrykksevne og kreativitet
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og introdusere den for et publikum
 • har tilegnet seg et repertoar fra ulike stilarter og tradisjoner
 • kan jobbe målrettet alene og i samspill med andre
 • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Deler av repertoaret som innstuderes i Kammermusikk vil kunne inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings- og innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Forum og interpretasjon

 • Oppføringspraksis, instrument- og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringe.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.

Følgende kurs inngår i emnet

Innstuderingsmetodikk for pianister:

 • Arbeidet omfatter prinsipper for innstudering, øving og memorering. Prima vistaspill og opptrening av evnen til hurtig gjenkjenning av musikalske mønstre i forskjellige teksturer. Trening i, reduksjon av et notebilde, som f.eks. i orkesterutdrag, akkompagnement med mer.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell veiledning og klassetimer med hovedinstrumentlærer.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlig undervisning vil bli gitt av ulike lærere ved høgskolen, samt gjestelærere.

Innstuderingsmetodikk for pianister

 • Ukentlig undervisning eller periodeundervisning. Det forutsettes at studenten arbeider selvstendig med de oppgaver som gis og overfører prinsippene til eget innstuderingsarbeid.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk kurs i

 • Innstuderingsmetodikk for pianister.

Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/aktiviteter som inngår i kurset. Protokoll føres av kursholder.

2. Obligatorisk deltagelse på forum og interpretasjon

 • Det forventes aktiv deltagelse.

Protokoll føres av koordinator/faglærer.

3. Obligatorisk deltagelse på minst én konsert i 1. avdeling.

 • Konsertene skal være i NMHs regi om ikke annet er avtalt.

5. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på 40 minutter
 • oversikt over gjennomgått repertoar på minst 60 minutter
 • oversikt over deltakelse ved konserter og seminarer
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: Omtrent 40 minutter.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021