Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i programmets fire første semestre, og omfatter egenutvikling som utøver og innstudering av et repertoar fra ulike stilarter med fokus på enkelte stilarters egenart. Videreutvikling av studentens tekniske ferdigheter med fokus på øveteknikker, trening i å fremføre repertoar alene og sammen medspillere vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet. Det vil bli lagt særlig vekt på aktivt arbeid med utadrettet virksomhet.

Emnet etterfølges av Hovedinstrument II (JZHO20).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg et repertoar som består av ulike former for jazzkomposisjoner
 • viser stilforståelse, kunstnerisk uttrykksevne og kreativitet
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner
 • kan improvisere i de meste sentrale former
 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • kan jobbe målrettet, alene og i samspill med andre
 • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving

Innhold

I arbeidet med emnet fokuseres det gjennomgående på studentens utvikling av en personlig stil/uttrykksform. Repertoaret settes sammen slik at det representerer flere aktuelle stilarter og blandingsformer av disse og kan benyttes i formidlingssituasjoner. Begrepet repertoar betyr i denne forbindelse gjennomgått repertoar, og defineres som musikalsk materiale systematisk gjennomgått i de rene hovedinstrumenttimene eller i andre utøvende emner. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Videreutvikling av instrumentale /vokale ferdigheter i notert og ikke notert musikk.
 • Innstudering av repertoar som normalt er nytt for studenten øvings-/innstuderingsteknikker.
 • Studier av innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.instrumentets historie og bruksområde.

Samspill og prosjektensemble

 • Arbeid med repertoar fra jazzsjangeren og andre relevante stilarter.
 • Musikk-/gruppepsykologiske aspekter ved musikalsk samhandling, interaksjon og ulike rollefordelinger i samspillsituasjonen.
 • Planlegging og evaluering av ulike prosjekter.
 • Ulike improvisasjonsområder (fra akkord-/melodibestemt og entydig rytmisk utgangspunkt til friere strukturer).
 • Komposisjon/arrangering/instrumentering/notasjon, knyttet opp mot undervisningen i Gehør, teori og arrangering I og II.

Improvisasjon

 • Utprøving og vurdering av musikalske delkomponenter og de muligheter disse gir for kombinasjoner og sammenstilling til et helhetlig materiale.

Improvisasjons- og jazzforum

 • Møtested for IJ-studenter og – lærere der man skal trene på å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer og innhente kunnskap om hva som skaper en god fremføring.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer.

Samspill og prosjektensemble

 • Antall grupper og gruppenes størrelse vil variere.
 • Organiseres de første tre semestrene med ukentlig undervisning.
 • 1. studieår: to til tre prosjekter normalt i studieårets prosjektuker.
 • 2. studieår: fire til fem prosjekter normalt i studieårets prosjektuker.
 • Studentene deltar aktivt i planleggingsarbeidet og gjennomføringen av prosjektene. Hvert prosjekt skal dokumenteres ved intern eller helst offentlig fremføring og/eller annen form for dokumentasjon (video- og/eller lydfesting).

Improvisasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops i gruppe.

Improvisasjons- og jazzforum

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops felles for alle improvisert musikk/jazzstudenter på kandidat og master.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i

 • improvisasjon
 • samspill og prosjektensemble: I tillegg til obligatorisk deltagelse kan det kreves at hver student leverer en kort skriftlig refleksjonstekst
 • improvisasjons- og jazzforum

Protokoll føres av faglærer/koordinator.

2. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram med 30 minutters spilletid (maksimum 35 minutter)
 • en kort presentasjon av intensjonene bak repertoarvalg, ensemble sammensetning og form på eksamenskonserten
 • oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 80 minutter, hvorav minst 30 minutter med ensemble)
 • beskrivelse av hvilket hovedfokus (for eksempel tekniske utfordringer, repertoarvalg, stilart) studentene har hatt i arbeidet med emnet
 • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av emnets fjerde semester. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Programmet kan settes opp med basis i systematisk gjennomgått repertoar, være basert på annet repertoar eller kombinasjon av disse. Begrepet annet repertoar defineres som musikalsk materiale som studenten har gjennomgått på egen hånd. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: 30 minutters spilletid (maksimum 35 minutter), hvorav minst 20 minutter med ensemble.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021