Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter med klassisk musikk som sjangermessig spesialisering.

Emnet gjennomføres i programmets fire første semestre, og omfatter egenutvikling som utøver og innstudering av et repertoar fra ulike stilarter med fokus på enkelte stilarters egenart. Videreutvikling av studentens tekniske ferdigheter med fokus på øveteknikker, trening i å fremføre repertoar alene og sammen medspillere vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet.

Emnet etterfølges av Hovedinstrument II (MPHO20).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • viser kunstnerisk uttrykksevne og kreativitet
 • kan jobbe målrettet, alene og i samspill med andre
 • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og introdusere den for et publikum
 • har tilegnet seg et repertoar i ulike stilarter og tradisjoner

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. Deler av repertoaret som innstuderes i Kammermusikk, skal inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings-/innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør.
 • Veiledning i repertoaret med de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket.

Orkester (for studenter på orkesterinstrumenter)

 • Innstudering og fremføring av orkesterrepertoar innen de vanligste musikkformene for orkester/kammerorkester og andre større ensembler fra 17. århundre til vår egen tid.

Kammerkor (for sangstudenter)

 • Innstudering og fremføring av et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangre. Repertoaret bør i løpet av en treårsperiode omfatte minst ett prosjekt med orkester/ensemble (et NMH-ensemble eller eksternt ensemble), ett a cappella-prosjekt, ett samtidsprosjekt, ett kirkemusikalsk prosjekt normalt med ensemble (kan også være a cappella eller samtidsprosjekt) og ett operaprosjekt med ensemble.

Innstuderingsmetodikk (for pianister)

 • Prinsipper for innstudering, øving og memorering.
 • Prima vista-spill og opptrening av evnen til hurtig gjenkjenning av musikalske mønstre i forskjellige teksturer.
 • Trening i, reduksjon av et notebilde, som f.eks. i orkesterutdrag, akkompagnement med mer.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten ska delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer med hovedinstrumentlærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Individuelle timer med akkompagnatør.
 • Fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på forum og interpretasjon, klassetimer, konserter og eksamener.

Orkester (for studenter på orkesterinstrumenter)

 • Prosjektuker som ender opp i konsert(er) samt to til fire gruppeprøver i ukene før hvert prosjekt.
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Kammerkor (for sangstudenter)

 • Prosjektuker, normaltén korprosjekt i første studieår og normalt to korprosjekter i andre studieår. I tillegg til innstudering inngår én til to konserter per prosjekt.
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Innstuderingsmetodikk (for pianister)

 • Ukentlig undervisning eller periodeundervisning. Det forutsettes at studenten arbeider selvstendig med de oppgaver som gis og overfører prinsippene til eget innstuderingsarbeid.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i orkester/kammerkor

 • Studenter på orkesterinstrumenter: obligatorisk og aktiv deltagelse på orkesterprosjekt i henhold til besetningsoppsett, prøveplaner og orkesterutvalgets til enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Sangstudenter: obligatorisk og aktiv deltagelse på ett kammerkorprosjekt i første studieår og to i andre studieår.

2. Obligatorisk kurs i innstuderingsmetodikk (for pianister)

Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/aktiviteter som inngår i kurset. Protokoll føres av kursholder.

3. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • Eksamensprogram på 20 minutter (maksimum 25 minutter), hvorav minimum 10 minutter kammermusikk.
 • Oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 45 minutter).
 • Oversikt over fremføringer (minimum en fremføring per studieår).
 • Oversikt over deltakelse ved konserter og seminarer.
 • Oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur.

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt en er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: Omtrent 20 minutter spilletid (maksimum 25 minutter), hvorav minimum 10 minutter kammermusikk.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 11. feb. 2021