Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter med sang som hovedinstrument.

Emnet gjennomføres i studiets fire første semestre, og omfatter egenutvikling som utøver og innstudering av et repertoar fra ulike stilarter med fokus på enkelte stilarters egenart. Videreutvikling av studentens tekniske ferdigheter med fokus på øveteknikker, trening i å fremføre repertoar alene og sammen medspillere vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet.

Emnet etterfølges av Hovedinstrument II (UTHO23).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner
 • viser stilforståelse, kunstnerisk uttrykksevne og kreativitet
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og introdusere den for et publikum
 • har tilegnet seg et repertoar fra ulike stilarter og tradisjoner
 • kan jobbe målrettet alene og i samspill med andre
 • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Deler av repertoaret som innstuderes i Kammermusikk vil kunne inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings- og innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør.
 • Veiledning i repertoaret med de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket.

Forum og interpretasjon

 • Oppføringspraksis, stemme- og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringe.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Trening på prøvesangsituasjoner.

Kammerkor I

 • Koret vil arbeide med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangre. Det legges langsiktige planer for korets virksomhet og repertoar. Som veiledende norm skal repertoaret i løpet av en treårsperiode omfatte minst: Ett prosjekt med orkester/ensemble, enten et av NMHs ensembler (kammerorkester, barokkensemble, samtidsensemble eller symfoniorkester) eller eksternt ensemble.
 • Ett a cappella-prosjekt.
 • Ett samtidsprosjekt.
 • Ett kirkemusikalsk prosjekt (normalt vil dette være med ensemble, men kan også være a cappella eller samtidsprosjekt).
 • Ett operaprosjekt (med ensemble).

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell veiledning og klassetimer med instrumentallærer.
 • Individuell undervisning med akkompagnatør/medspiller.

Innstudering og akkompagnement

 • Individuelle timer med akkompagnatør.
 • Fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på forum og interpretasjon, klassetimer, konserter og eksamener.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops.
 • Undervises av flere lærere ved høgskolen eller av gjestelærere.

Kammerkor I

 • Koret er sammensatt av sangstudenter som har kammerkor som obligatorisk emne og studenter som velger kammerkor som valgemne. Emnet organiseres sammen med Kammerkor II og Kammerkor for operastudentene.
 • Det gjennomføres normalt to korprosjekter pr. studieår. Det vil normalt være én til to konserter for hvert prosjekt. Det kan også være aktuelt med flere konserter.
 • Ved begynnelsen av studieåret skal det foreligge en plan som inneholder oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter. Detaljer for den enkelte students deltakelse reguleres gjennom besetningslister. Slike lister og endelig prøveoppsett skal foreligge senest tre uker før prosjektstart.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse på forum og interpretasjon

 • Det forventes aktiv deltagelse.

Protokoll føres av koordinator for forum og interpretasjon.

2. Obligatorisk deltagelse på to kammerkorprosjekter hvert studieår

 • Deltagelse på to prosjekter hvert studieår.

Protokoll føres av faglærer

3. Obligatorisk deltagelse på minst én konsert i 1. avdeling

 • Konsertene skal være i NMHs regi om ikke annet er avtalt.

4. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på 30 minutter (maksimum 35 minutter)
 • oversikt over gjennomgått repertoar på minst 60 minutter
 • oversikt over deltakelse ved konserter og seminarer
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: Omtrent 30 minutter (maksimum 35 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. mar. 2021