Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i programmets fire siste semestre. Studenten kan i dette emnet velge å fordype seg ytterligere i en stilart, eller ha et bredere fokus. Det legges stor vekt på å arbeide med stilforståelse, teknisk utvikling på instrumentet og formidling av musikken. Det vil bli lagt særlig vekt på aktivt arbeid med utadrettet virksomhet. I emnets to siste semestre vil arbeid med prosjektensemble og den avsluttende eksamenskonserten stå helt sentralt.

Emnet bygger på Hovedinstrument I (JZHO10 og JZHO11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan bruke improvisert musikk/jazz som kunstnerisk uttrykksform i ulike fremføringssituasjoner
 • har tilegnet seg et omfattende repertoar
 • fremstår stilsikker, kreativ og nyskapende, i solo- og samspill
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kan samarbeide med musikere fra andre genre og stilarter
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

I arbeidet med emnet fokuseres det gjennomgående på studentens utvikling av en personlig stil/uttrykksform. Repertoaret settes sammen slik at det representerer flere aktuelle stilarter og blandingsformer av disse og kan benyttes i formidlingssituasjoner. Begrepet repertoar betyr i denne forbindelse gjennomgått repertoar, og defineres som musikalsk materiale systematisk gjennomgått i de rene hovedinstrumenttimene eller i andre undervisningstimer. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Videreutvikling av instrumentale/vokale ferdigheter i notert og ikke notert musikk.
 • Innstudering av repertoar som normalt er nytt for studenten.
 • Studier av innspillinger og litteratur: valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærerøvings-/innstuderingsteknikker.
 • Instrumentets historie og bruksområde.

Samspill og prosjektensemble

 • Arbeid med repertoar fra jazzsjangeren og andre relevante stilartermusikk-/gruppepsykologiske aspekter ved musikalsk samhandling, interaksjon og ulike rollefordelinger i samspillsituasjonen.
 • Planlegging og evaluering av ulike prosjekter.
 • Ulike improvisasjonsområder (fra akkord-/melodibestemt og entydig rytmisk utgangspunkt til friere strukturer).
 • Komposisjon/arrangering/instrumentering/notasjon, knyttet opp mot undervisningen i Gehør, teori og arrangering III og IV.
 • Relevante temaer innenfor formidling, prestasjonsforberedelse, konsert-, turne- og lydfestingsorganisering med mer.

Improvisasjon

 • Utprøving og vurdering av musikalske delkomponenter, kompositoriske virkemidler og de muligheter disse gir for kombinasjoner og sammenstilling i sanntid (aktuelle aktiviteter kan være improvisasjon med andre kunstformer, bruk av elektronikk, ulike konsertformer og opptak).
 • Generelle prinsipper, øvingsmetoder og strategier for arbeid med improvisert utøving.
 • Psykologiske aspekter ved improvisert samhandling.

Improvisasjons- og jazzforum

 • Møtested for IJ-studenter og – lærere der man skal trene på å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer og innhente kunnskap om hva som skaper en god fremføring.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer.

Samspill og prosjektensemble

 • 3. studieår: Fire til fem normalt lærerstyrte prosjekter der ij-lærerne har hovedansvaret for utvelgelse av temaer og praktisk gjennomføring.
 • 4. studieår: To til tre prosjekter. Hver student trer inn i en klart definert bandleder funksjon og danner sine egne ensembler med musikere etter eget valg. For dette arbeidet stilles en lærerressurs til disposisjon som utgjør undervisningsaktivitetens totale årstimetall delt på antall studenter i det aktuelle årskull.

Improvisasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops i gruppe.

Improvisasjons- og jazzforum

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops felles for alle improvisert musikk/jazzstudenter på kandidat og master.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i

 • improvisasjon
 • improvisasjons- og jazzforum
 • samspill og prosjektensemble: Hvert prosjekt skal dokumenteres ved intern eller helst offentlig fremføring og/eller annen form for dokumentasjon (video- og/eller lydfesting). Hver student skal levere en kort skriftlig prosjektrapport for hvert av prosjektene som gjennomføres i 4. studieår. To av prosjektene i 4. året skal presenteres ved offentlig konsert, minst en av dem utenfor skolen. Innen 1. april i emnets fjerde semester skal alle prosjekter være gjennomført og dokumentert. All dokumentasjon leveres koordinator innen 1. april i emnets fjerde semester.

Protokoll føres av faglærer/koordinator.

2. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram med 60 minutters spilletid, hvorav minst 40 minutter med ensemble
 • en kort presentasjon av intensjonene bak repertoarvalg, ensemblesammensetningen og formen på eksamenskonserten
 • oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 360 minutter inkludert repertoaret fra 1. avdeling, hvorav minst 240 minutter med ensemble)
 • beskrivelse av hvilket hovedfokus studentene har hatt i arbeidet med emnet
 • oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur
 • rapport/refleksjonstekst som redegjør for arbeidet med de to prosjektene studenten selv har ledet i 4. studieår

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av emnets fjerde semester. Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Programmet skal vise klare musikalske preferanser og så godt som mulig reflektere studentens musikalske personlighet. Student og hovedinstrumentlærer setter opp program for eksamen.

Omfang: Omtrent 45 minutters spilletid. Eksamenstiden kan utvides til inntil 60 minutter. Dette skal være faglig begrunnet og godkjent av faglærer. Endret eksamenslengde meldes eksamenskontoret innen 1. november i emnets 3. semester. Minst 2/3 av spilletiden skal være med ensemble.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 7. mar. 2023