Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter med klassisk musikk som sjangermessig spesialisering.

Emnet gjennomføres i programmets fire siste semestre. Videreutvikling av studentens utøverkompetanse med fokus på tekniske ferdigheter og innstudering av repertoar samt trening i å fremføre repertoar alene og sammen medspillere vil utgjøre en sentral del av arbeidet med emnet. I emnets to siste semestre vil arbeidet mot emnets avsluttende eksamenskonsert stå helt sentralt.

Emnet bygger på Hovedinstrument I (MPHO10).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • fremstår stilsikker og kreativ i solo- og samspill
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og kommunisere med sitt publikum
 • har tilegnet seg et bredt repertoar i ulike stilarter og tradisjoner
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. Deler av repertoaret som innstuderes i Kammermusikk, skal inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

Innstudering av repertoar.

 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings-/innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør.
 • Veiledning i repertoaret med de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket.

Forum og interpretasjon

 • Oppføringspraksis, instrument- og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Ensemblespill/orkestergruppespill.
 • Trening på prøvespillsituasjoner.

Orkester (for studenter på orkesterinstrumenter)

 • Innstudering og fremføring av orkesterrepertoar innen de vanligste musikkformene for orkester/kammerorkester og andre større ensembler fra 17. århundre til vår egen tid.

Kammerkor (for sangstudenter)

 • Innstudering og fremføring av et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangre. Repertoaret bør i løpet av en treårsperiode omfatte minst ett prosjekt med orkester/ensemble (et NMH-ensemble eller eksternt ensemble), ett a cappella-prosjekt, ett samtidsprosjekt, ett kirkemusikalsk prosjekt normalt med ensemble (kan også være a cappella eller samtidsprosjekt) og ett operaprosjekt med ensemble.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer med hovedinstrumentlærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Individuelle timer med akkompagnatør.
 • Fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på forum og interpretasjon, klassetimer, konserter og eksamener.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops i instrumentbaserte grupper (strykergruppe, treblåsergruppe, messinggruppe etc.).
 • Undervises av flere lærere ved høgskolen eller av gjestelærere.

Orkester (for studenter på orkesterinstrumenter)

 • Prosjektuker som ender opp i konsert(er) samt to til fire gruppeprøver i ukene før hvert prosjekt.
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Kammerkor (for sangstudenter)

 • Prosjektuker, normalt ett korprosjekt i første studieår og normalt to korprosjekter i andre studieår. I tillegg til innstudering inngår en til to konserter per prosjekt.
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i orkester/kammerkor

 • Studenter på orkesterinstrumenter: obligatorisk og aktiv deltagelse på orkesterprosjekt i henhold til besetningsoppsett, prøveplaner og orkesterutvalgets til enhver tid gjeldende retningslinjer.
 • Sangstudenter: obligatorisk og aktiv deltagelse på ett kammerkorprosjekt i tredje studieår og to kammerkorprosjekt i 4. studieår.

2. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • Eksamensprogram på 30 minutter(maksimum 35 minutter), hvorav minimum 10 minutter kammermusikk.
 • Oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 120 minutter, inkludert repertoaret fra første avdeling).
 • Oversikt over fremføringer (minimum én fremføring per studieår).
 • Oversikt over deltakelse ved konserter og seminarer.
 • Oversikt over gjennomgått lydmateriale/innspillinger og litteratur.

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av fjerde studieår. Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: Omtrent 30 minutter spilletid (maksimum 35 minutter), hvorav minimum 10 minutter kammermusikk.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 26. apr. 2021