Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i musikkpedagogikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter med folkemusikk som sjangermessig spesialisering.

Emnet gjennomføres i programmets fire siste semestre. Studenten kan i dette emnet velge å fordype seg ytterligere i en tradisjon, eller ha et bredere fokus. Det legges stor vekt på å arbeide med stilforståelse, teknisk utvikling på instrumentet og fremføring av musikken. I emnets to siste semestre vil arbeidet mot emnets avsluttende eksamenskonsert stå helt sentralt.

Emnet bygger på Hovedinstrument I (MPHO11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har tilegnet seg et bredt repertoar
 • fremstår stilsikker og kreativ, i solo- og samspill
 • kan bruke folkemusikken som kunstnerisk uttrykksform i ulike fremføringssituasjoner, og presentere musikken muntlig
 • har instrumentalt overskudd
 • kan spille eller tralle til dans
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Repertoaret hentes hovedsakelig fra norsk folkemusikk, men det kan også være plass for nordisk og andre lands folkemusikk. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Studenten skal tilegne seg stoffet både gjennom transkripsjoner, informanter og lydopptak.

I 2. avdeling er det større frihet til valg og spesialisering. Studenter med hovedinstrument fele/hardingfele, trekkspill/torader eller fløyter kan velge om de vil fortsette å spille begge variantene eller konsentrere seg om den ene. Studenten kan velge å ha inntil 50 prosent av undervisningen med en ekstern lærer, valgt i samråd med fagansvarlig.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Videreutvikling av instrumentale/vokale ferdigheter i notert og ikke notert musikk.
 • Innstudering av solorepertoar som normalt er nytt for studenten.
 • Studier av litteratur, arkivmateriale og andre relevante lydkilder. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.
 • Instrumentkunnskap.

Samspill

 • Spille og arrangere folkemusikk i store og små ensembler.
 • Innstudere og lede store og små ensembler.
 • Planlegging og evaluering av prosjekter.

Folkemusikkforum

 • Møte med utøvere og kjennere fra de mest sentrale tradisjonsområdene i Norge.

Interpretasjon

 • Trene på å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trene på kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.

Følgende kurs inngår i hovedinstrumentemnet:

Dans

 • Innføring i norske dansetradisjoner som bygdedans og runddans.

Dansespill/tralling

 • Kunnskap om og erfaring i å spille/tralle til dans.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid knyttet til øving, studier av materiale som innspillinger, litteratur etc. Det vil bli tilrettelagt for en rekke fremføringssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell undervisning og klassetimer.

Samspill

 • Gruppeundervisning, workshops og fremføring i prosjektuker, normalt to uker på høsten og en på våren, begge studieår.

Folkemusikkforum

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops felles for alle folkemusikkstudenter på kandidat og master.

Interpretasjon

 • Bolkundervisning og/eller prosjekter/workshops felles for alle folkemusikkstudenter på kandidat og master.

Dans

 • Gruppeundervisning i prosjektuker.

Dansespill/-trall

 • I emnets andre og fjerde semester som en del av førsteårsstudentenes obligatoriske innføringskurs i folkemusikk. Folkemusikkstudentene skal spille/tralle til dans.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk kurs i

 • dans
 • dansespill/tralling

Det forventes aktiv deltagelse i øvelser/aktiviteter som inngår i kursene. Protokoll føres av kursholder.

2. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram med 30 minutters spilletid (maksimum 35 minutter)
 • oversikt over repertoar (minimum 120 minutter inkludert repertoaret fra 1. avdeling) samt fremføringer (minimum én fremføring pr semester)
 • beskrivelse av de ulike tradisjonsområdene, hvilke hovedkilder som er brukt (bøker, lydopptak, noter etc.) samt tematisk beskrivelse av arbeidet med å utvikle instrumentaltekniske ferdigheter i emnet
 • oversikt over samspillrepertoar (minimum 80 minutter, inkludert repertoaret fra 1. avdeling)
 • oversikt over deltagelse på samspillprosjekter (minimum fire prosjekter)

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av fjerde studieår. Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Samspillrepertoar bør inngå i programmet. Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: 30 minutters spilletid (maksimum 35 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 12. feb. 2021