Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for blås, harpe, klaver, gitar, akkordeon og cembalo.

Emnet bygger på Hovedinstrument I (UTHO10).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • fremstår stilsikker og kreativ i solo- og samspill
 • har tilegnet seg et omfattende og bredt repertoar
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og kommunisere med sitt publikum
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Deler av repertoaret som innstuderes i Kammermusikk vil kunne inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings- og innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Innstudering og akkompagnement (gjelder stryk og blås)

 • Innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør.
 • Veiledning i repertoaret med de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket.

Forum og interpretasjon

 • Oppføringspraksis, instrument- og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Ensemblespill/orkestergruppespill.
 • Trening på prøvespillsituasjoner.

Orkester og kammerorkester (gjelder stryk, blås og harpe

 • Innstudering og fremføring av orkester-/kammerorkesterrepertoar innen de vanligste musikkformene for orkester/kammerorkester/blåseorkester og andre større ensembler fra 17. århundre til vår egen tid.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell veiledning og klassetimer med instrumentallærer.

Innstudering og akkompagnement (gjelder stryk og blås)

 • Individuelle timer med akkompagnatør.
 • Fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på forum og interpretasjon, klassetimer, konserter og eksamener.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops i instrumentbaserte grupper (strykergruppe, treblåsergruppe, messinggruppe osv.).
 • Undervises av flere lærere ved høgskolen, samt gjestelærere.

Orkester (gjelder stryk, blås og harpe)

 • Prosjektuker som ender opp i konsert(er).
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse på forum og interpretasjon

 • Det forventes aktiv deltagelse. Protokoll føres av koordinator for forum og interpretasjon.

2. Obligatorisk deltagelse i orkester (gjelder ikke klaver, gitar, akkordeon og cembalo)

 • Obligatorisk og aktiv deltagelse i henhold til besetningsoppsett, prøveplaner og orkesterutvalgets til enhver tid gjeldende retningslinjer.

3. Obligatorisk deltagelse på minst to konserter i 2. avdeling

 • Konsertene skal være i NMHs regi om ikke annet er avtalt.

4. Obligatorisk deltagelse på oppspill én gang hvert studieår, samt obligatorisk deltagelse på én prøve i orkester-/korpsstudier i slutten av tredje semester i 2. avdeling (gjelder kun for treblås og messinginstrumenter)

I slutten av tredje semester i 2. avdeling arrangeres en prøve i orkester-/korpsstudier. Jury og ansvarlig for organiseringen av denne prøven er høgskolens messing- og trebåslærere. 14 dager før prøven får studenten en liste over hvilke standardverk juryen ønsker å høre utdrag fra. Prøvens varighet er ca. 20 minutter. Muntlig tilbakemelding gis umiddelbart etter prøven. For at studenten skal kunne få avsluttende vurdering i emnet, må prøven i orkester-/korpsutdrag være bestått.

5. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram med 45 minutters spilletid (for klaver 60 minutter)
 • oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 270 minutter inkludert repertoaret fra 1. avdeling)
 • oversikt over deltakelse i kammermusikk/ensembler
 • oversikt over deltakelse på konserter, seminarer og mesterklasser
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av fjerde studieår. Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Student og instrumentallærer setter opp eksamensprogram. Kammermusikk bør inngå i programmet. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør instrumentallærer.

Omfang: Omtrent 45 minutter (maksimum 50 minutter).

Omfang for klaver: Omtrent 60 minutter (maksimum 70 minutter).

Messingblåsere skal fremføre minst ett verk i eksamensprogrammet uten noter. Kammermusikk kan utgjøre inntil ti minutter av programmet. Kandidaten har rett til inntil 20 minutters pause.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021