Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter med slagverk som hovedinstrument.

Slagverk hovedinstrument omfatter

 • lilletromme, orkesterslagverk (eksempelvis cymbaler, tamburin, kastanjetter)
 • pauker
 • melodiske slagverksinstrumenter (eksempelvis marimba, vibrafon, xylofon)
 • slagverksoppsett / solo (inkluderer både melodiske og ikke melodiske instrumenter i kombinasjon)

Emnet bygger på Hovedinstrument I (UTHO11).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • fremstår stilsikker og kreativ i solo- og samspill
 • har tilegnet seg et omfattende og bredt repertoar
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og kan kommunisere med sitt publikum
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Deler av repertoaret som innstuderes i Kammermusikk vil kunne inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

 • Innstudering av repertoar.
 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings- og innstuderingsteknikker.
 • Vedlikehold av instrumenter.
 • Elektronisk slagverk.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Forum og interpretasjon

 • Oppføringspraksis, instrument- og repertoarkunnskap.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Trening i kommunikasjon med publikum, musikalsk og verbalt.
 • Kunnskap om hva som skaper en god fremføring.
 • Ensemblespill/orkestergruppespill.
 • Trening på prøvespillsituasjoner.

Orkester og kammerorkester

 • Innstudering og fremføring av orkester-/kammerorkesterrepertoar innen de vanligste musikkformene for orkester/kammerorkester/blåseorkester og andre større ensembler fra 17. århundre til vår egen tid.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, freelancevirksomhet, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Undervisningen blir gitt i form av individuelle leksjoner, fellestimer som organiseres av den enkelte hovedlærer og seminarer og mesterklasser. I tillegg til undervisning av høgskolens faste lærere, gis det tilbud om seminarer og gjesteforelesninger.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell veiledning og klassetimer med hovedinstrumentlærer.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops.
 • Undervises av flere lærere ved høgskolen, samt gjestelærere.

Orkester

 • Prosjektuker som ender opp i konsert(er).
 • Ved begynnelsen av hvert studieår skal det foreligge en plan med oversikt over repertoar, spesielle seminarer og prøvetider, konserter, instruktører og dirigenter.
 • Senest tre uker før prosjektstart offentliggjøres endelig prøveoppsett og besetningslister som regulerer den enkelte students deltakelse.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse på forum og interpretasjon

 • Det forventes aktiv deltagelse. Protokoll føres av koordinator for forum og interpretasjon.

2. Obligatorisk deltagelse i orkester (gjelder ikke klaver, gitar, akkordeon og cembalo)

 • Obligatorisk og aktiv deltagelse i henhold til besetningsoppsett, prøveplaner og orkesterutvalgets til enhver tid gjeldende retningslinjer.

3. Obligatorisk deltagelse på minst to konserter i 2. avdeling

Konsertene skal være i NMHs regi om ikke annet er avtalt.

4. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • eksamensprogram med 45 minutters spilletid
 • oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 270 minutter inkludert repertoaret fra 1. avdeling)
 • oversikt over deltakelse i kammermusikk/ensemble
 • oversikt over deltakelse på konserter, seminarer og mesterklasser
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av fjerde studieår. Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

Eksamenskonsert

Konserten avholdes normalt i høgskolens lokaler. Eksamensprogrammet for slagverk skal inneholde verker for lilletromme, pauker, ett eller flere melodiske instrumenter samt stort slagverkoppsett og kammermusikk. Det kan i tillegg legges opp stykker med trommesett og/eller latinperkusjon. Student og hovedinstrumentlærer setter opp eksamensprogram. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Omfang: Omtrent 45 minutter (maksimum 50 minutter).

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021