Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hoved­in­stru­ment II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamenskonsert.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Dette emnet gjelder for studenter med blokkfløyte som hovedinstrument.

Emnet bygger på Hovedinstrument I (UTHO10).

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • fremstår stilsikker og kreativ i solo- og samspill
 • har tilegnet seg et omfattende og bredt repertoar
 • kan fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og kommunisere med sitt publikum
 • kan jobbe målrettet og selvstendig, alene og i samspill med andre
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser. En stor del av arbeidet med emnet går med til innstudering av repertoar og til vedlikehold og utvikling av tidligere innstudert repertoar. Norsk musikk, nordisk musikk og samtidsmusikk bør være representert. Deler av repertoaret som innstuderes i Kammermusikk vil kunne inngå i det samlede hovedinstrumentrepertoaret som legges opp til eksamen. Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Hovedinstrument

Innstudering av repertoar.

 • Tekniske øvelser.
 • Interpretasjon og formidling.
 • Øvings- og innstuderingsteknikker.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Innstudering av repertoar og samspill med akkompagnatør.
 • Veiledning i repertoaret med de musikalske, interpretatoriske og samspillmessige utfordringer som ligger i verket.

Forum og interpretasjon

 • Samspill og interpretasjon.
 • Instrumentaltekniske og musikalske utfordringer.
 • Trening i å vurdere og verbalt kommentere egne og andres fremføringer.
 • Diskusjon og sammenligning av tekster, noter, innspillinger og konserter.

I tillegg arrangerer NMH i løpet av studieåret ulike kurs/spesialistseminarer, for eksempel relatert til musikerhelse, prestasjonsforberedelse, frilansvirksomhet, bransjekunnskap, som studentene kan velge å delta på.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Helt sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Det vil bli tilrettelagt for en rekke konsert- og formidlingssituasjoner som studenten skal delta i.

Hovedinstrument

 • Ukentlig individuell veiledning og klassetimer med instrumentallærer.

Innstudering og akkompagnement

 • Individuelle timer med akkompagnatør.
 • Fremføring av repertoar sammen med akkompagnatøren i hovedinstrumenttimer, på forum og interpretasjon, klassetimer, konserter og eksamener.

Forum og interpretasjon

 • Ukentlige timer og/eller prosjekter/workshops.
 • Undervises av flere lærere ved høgskolen eller av gjestelærere.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Forum og interpretasjon

 • Obligatorisk deltagelse (det kan stilles krav om aktiv deltakelse).
 • Protokoll føres av koordinator/faglærer

2. Studenten må delta på oppspill én gang hvert studieår

3. Obligatorisk deltagelse på minst to konserter i 2. avdeling

 • Konsertene skal være i NMHs regi om ikke annet er avtalt.

4. Levere hovedinstrumentrapport signert av hovedinstrumentlærer som skal inneholde

 • Eksamensprogram med 45 minutters spilletid.
 • Oversikt over gjennomgått repertoar (minimum 270 minutter inkludert repertoaret fra 1. avdeling).
 • Oversikt over deltakelse i kammermusikk/ensembler.
 • Oversikt over deltakelse på konserter, seminarer og mesterklasser.
 • Oversikt over gjennomgått støttelitteratur.

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres hovedinstrumentrapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamenskonsert ved slutten av fjerde studieår. Vurderingen gjøres av minst en ekstern og to interne sensorer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Eksamenskonsert

Studenten framfører et program med spilletid på ca. 45 minutter (maksimum 50 minutter).

Kammermusikk bør inngå i programmet.

Student og hovedinstrumentlærer setter opp program for eksamen. Ved uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. mar. 2021