Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Impro­vi­sa­sjon og work­shop

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er komposisjonsstudentenes laboratorium hvor kunstneriske og kreative evner skal utfordres gjennom praktisk og konkret tilnærming til komposisjon. I en improvisasjon og workshopbasert undervisning skal studentene stimuleres til å utvikle sin spontane og skapende fantasi, egne kompositoriske anlegg og kritisk sans, evnen til å samarbeide i realiseringen av musikalske og tverrkunstneriske prosjekter og til å uttrykke sine musikalske intensjoner og ideer gjennom språk.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet av studenten

 • viser evne til å improvisere, skape musikalske former og vurdere det klingende resultat
 • kan drøfte kompositoriske intensjoner, idéer og problemstillinger
 • viser evne til å løse kreative problemstillinger, alene og i samarbeid med andre
 • viser evne til å gjennomføre individuelle og kollektive prosjekter, både musikalske og i samarbeid med andre kunstnere
 • viser evne til å reflektere over gjennomførte kunstneriske prosesser

Innhold

Emnet er en praktisk arena for utforming av kompositoriske ideer. Gjennom emnet vil studentene arbeide både med strukturert improvisasjon, praktiske orientert komposisjonsworkshop og prosjekter i samarbeid med studenter innen andre kunstarter som dans, teater eller billedkunst. Emnet gir rom for eksperimentering og stilistisk bredde.

Emnet vil normalt omfatte

 • improvisasjonsstrategier
 • komponering og tilrettelegging for aktuelle eller gitte ensembler.
 • grunnleggende praktisk instrumentkunnskap og instrumentering.
 • praktisk innstuderingsarbeid
 • eksperimentering med notasjonsformer
 • grunnleggende innføring i andre kunstarter som dans, teater eller billedkunst, som bakgrunn for praktisk tverrkunstnerisk arbeid.
 • drøfting og diskusjoner av kompositoriske problemstillinger

Organisering

Undervisningen er felles for alle komposisjonsstudenter i programmets første avdeling og organiseres som blokkundervisning. Undervisningen foregår i gruppe og forutsetter samarbeid studentene imellom. Utbyttet av fellesundervisningen i dette emnet er derfor spesielt avhengig av den enkelte students aktive deltagelse.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær på mer enn 20 prosent fra undervisningen normalt fører til at studenten ikke får godkjent emnet.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærerne på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering, må studenten følge undervisningen i emnet på nytt; enten hele eller deler av undervisningen. Omfanget fastsettes individuelt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021