Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Inn­fø­rings­kurs i fone­tikk og stem­me­teori

 • Gjennomføres: Annethvert år, over to semestre.
 • Avsluttende vurderinng: Vurdering fra faglærer.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Innføringskurset gir grunnleggende kompetanse til repetitører og dirigenter for å veilede sangere i innstuderingsarbeidet.

Emnet er knyttet til studiepoengene i dirigeringsstudier.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har grunnleggende kunnskaper i fonetikk
 • har kjennskap til grunnleggende forskjeller i uttale mellom italiensk, tysk, fransk, engelsk og norsk
 • har kunnskap om stemmens anatomi og fysiologi

Innhold

I høstsemesteret omfatter emnet

 • innføring i artikulatoriske, auditive og akustiske sider ved tale og sang
 • innføring i bruk av fonetiske ordbøker
 • innføring i uttale i italiensk, tysk, fransk, engelsk og norsk
 • arbeid med sanguttale

I vårsemesteret omfatter emnet

 • stemmens og pusteorganenes anatomi og fysiologi
 • innføring i sangpedagogiske begreper, f.eks. støtte, egalitet, klang

Organisering

Fonetikkdelen av emnet undervises normalt i høstsemesteret og stemmefysiologidelen undervises normalt i vårsemesteret.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk fremmøte til alle undervisningstimer med studentfremlegg. Hvilke timer dette gjelder vil framkomme av semesterplanen.
 2. Studenten skal i høstsemesteret holde en muntlig presentasjon om et selvvalgt verk der sangere inngår i besetningen. Verkets tekst skal være på et av språkene som er gjennomgått i emnet. I presentasjonen skal studenten gjøre bruk av relevant terminologi og teori om fonetikk og uttale knyttet til en tenkt innstudering av verket. Der det er relevant oppfordres studenten til å velge eksempler hentet fra egen praksis. Tidspunkt for fremføring avtales med faglærer. Presentasjonen skal ha et omfang på ca. 15 minutter.
 3. Studenten skal i vårsemesteret holde en muntlig presentasjon om et selvvalgt verk der sangere inngår i besetningen. I presentasjonen skal studenten gjøre rede for anatomiske, fysiologiske og sangtekniske begreper og problemstillinger knyttet til en tenkt innstudering av verket. Der det er relevant oppfordres studenten til å velge eksempler hentet fra egen praksis. Tidspunkt for fremføring avtales med faglærer. Presentasjonen skal ha et omfang på ca. 15 minutter.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på bakgrunn av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ved ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering. Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre semesteret/semestrene som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 2. feb. 2021