Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Instru­men­ta­sjon og orkest­re­ring I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er direkte relatert til studentens egen skapende virksomhet. Emnet skal gi kunnskap om og ferdigheter i instrumentasjons- og orkestreringsteknikker fra 1700 tallet til det 20. århundre samt instrumenters karakteristika og virkemåte, f.eks. gjennom instrumentdemonstrasjoner.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har grunnleggende kunnskap om orkestermediet, herunder kunnskap om de enkelte instrumentenes karakteristika og virkemåte
 • dokumenterer kunnskap om instrumentasjons- og orkestreringsteknikker

Innhold

Emnet dekker

 • instrumentkunnskap
 • grunnleggende klangsettingsstrategier
 • klassisk orkestrering (Mozart til Beethoven)
 • romantisk orkestrering (Berlioz til Wagner)
 • Den russiske skolen (Rimsky-Korsakov til Stravinsky)
 • Den andre wienerskolen (Schönberg – Berg – Webern)
 • den nordiske skolen
 • det 20. århundre (Debussy til Berio)

Detaljert undervisnings- og repertoarplan utarbeides ved semesterstart.

Organisering

Emnet undervises i en kombinasjon av seminarer, forelesninger og gjennomspilling av oppgaver. Sentrale arbeidsformer omfatter partiturstudier, orkestrering av klaversats/partiturreduksjon (particell) og transkripsjon. Første- og andreårsstudenter ved kandidatstudiet i komposisjon og kandidatstudiet i dirigering – orkester- /korpsspesialisering har annethvert år felles undervisning (jf INST12).

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltagelse i undervisningen

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen ved fremføring, drøfting og vurdering av egne og medstudenters oppgaver.

2. Arbeidsmappe

Studenten setter sammen en mappe med følgende innhold:

Instrumentasjonsoppgaver knyttet til de ulike områdene beskrevet under "Innhold" (normalt fire til seks oppgaver).

En skriftlig analyse av et selvvalgt verk, komponist eller stil innenfor det gjennomgåtte repertoaret. Analysen skal inneholde noteeksempler eller henvise til aktuelle partiturer (omfang: ca. 2000 ord).

En oversikt over orkesterrepertoar studenten har arbeidet med i løpet av emnet (minimum åtte verk). Oversikten skal inneholde opplysninger om relevant arbeidsform for hvert verk, f.eks. gjennomgåtte innspillinger, konsert, artikler, prøver.

Pensumliste på 200 til 300 sider (partitur kommer i tillegg), godkjent av emnekoordinator.

Frist: Besvarelsene leveres innen frister oppgitt av faglærer, normalt en uke etter at oppgaven er gitt. Innen 20. mai i emnets fjerde semester skal innholdet i mappen være fullstendig, og godkjent av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opptil avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. I den avsluttende vurderingen legges det vekt på helhetsinntrykket av innholdet i eksamensmappen. Vurderingen gjøres av to interne sensor.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde

fire instrumentasjonsoppgaver utarbeidet i løpet av emnet.

en skriftlig analyse av et selvvalgt verk, komponist eller stil innenfor det gjennomgåtte repertoaret. Analysen skal inneholde noteeksempler eller henvise til aktuelle partiturer (omfang: ca. 2000 ord).

godkjent oversikt over orkesterrepertoar studenten har arbeidet med i løpet av emnet (minimum åtte verk).

Frist: Innen 1. juni i emnets fjerde semester leveres eksamensmappen i tre eksemplarer merket med studentenes navn og studieprogram til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Pensum

Omfang 200 til 300 sider hentet fra følgende kjernelitteratur:

 • Adler: ”The Study of Orchestration ” (2002)
 • Berlioz/Strauss: ”Treatise on Instrumentation” (Dover Books on Music, 1948/-91)
 • Piston: ”Orchestration” (1955)
 • Rimsky-Korsakov: ”Principles of Orchestration” (Dover Publications Inc., 1964)

Spesifisert liste over kapitler fra de ovenstående bøkene vil bli gitt ved begynnelsen av hver modul. Artikler vil komme som tillegg.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021