Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Inter­pre­ta­sjons­prak­sis i ny musikk (fra ca. 1950)

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Mandager kl. 09.30 – 13.00.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undevisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Utøvelse står i sentrum i dette valgemnet gjennom fordypning i samtidsmusikkrepertoar for eget instrument og ensembler. I denne sammenhengen er det musikkens estetikk, tonespråk og uttrykk for nytenking i sin samtid som definerer verket som samtidsmusikk og ikke eksakte årstall for perioden.

Emnet fokuserer på innstudering av og kunnskap om sentralt repertoar, og kjennskap til ulike estetiske retninger innen samtidsmusikk. INTERC leder fram til en avsluttende konsert.

Emnet er åpent for alle studenter, uavhengig av sjangertilhørighet.

Emneansvarlig: Fagseksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi.

Faglærer i emnet: Tanja Orning.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan innstudere og fortolke samtidsmusikk selvstendig og kreativt
 • har kunnskap om repertoar fra den aktuelle tidsperioden
 • har kunnskap om de historiske linjene innen samtidsmusikken fra oppløsningen av tonaliteten til i dag – med utgangspunkt i repertoar for sitt eget instrument
 • har innsikt i notasjonsmåter, nye instrumentale teknikker, estetiske, kompositoriske og dramaturgiske perspektiver ved musikken

Innhold

Emnet er inndelt i fire områder:

 1. Hovedinstrument.
 2. Ensembler.
 3. Gehørtrening.
 4. Perspektiver.

1. Hovedinstrument

 • Innstudering av samtidsmusikk for eget instrument (solo eller mindre ensembler) fra ca. 1920 til i dag.
 • Fremføringspraksis og kjennskap til sentrale utøvere og komponister.
 • Utvikling av egen kunstnerisk agenda.
 • Ulike former for notasjon og åpen form.
 • Utforsking og instrumentteknisk forståelse av klanglige og spilletekniske muligheter.
 • Øveteknikker i samtidsmusikk.
 • Innføring i bruk av dataprogrammer for innstudering og øving.

2. Ensembler

 • Det dannes kammermusikkgrupper med utgangspunkt i den tilgjengelige besetningen blant studentene. Studentene vil også samarbeide med komposisjonsstudenter om bestillingsverk og innstudering av disse. Studenter på aktuelle instrument skal delta i minst ett prosjekt med NMH Sinfonietta.
 • Improvisasjon.

3. Gehørtrening

 • Prima vista og innstudering av avanserte rytmer.
 • Lytting og gehørutvikling gjennom repertoarkunnskap.
 • Intonasjon og mikrotonalitet.

4. Perspektiver

Verker fra studentenes repertoar og/eller sentrale verker i musikkhistorien belyses gjennom ulike perspektiver – interpretatorisk, estetisk, historisk, analytisk og dramaturgisk. I tillegg kommer en innføring i elektronisk klangbearbeiding.

 • Den medskapende utøveren.
 • Programvalg, fremførelsesstrategier, valg av kommunikasjonsmedier.
 • Samarbeidsprosessen mellom komponist og utøver.
 • Biografiske/historiske/analytiske studier omkring verkene og komponistene.
 • Notasjonsformer i samtidsmusikk.
 • Bruk av musikkteknologi i framføring.
 • Elektronisk klangbearbeiding.
 • Andre kunstformers uttrykk og estetikk i perioden.

Organisering

Et lærerteam har ansvar for undervisningen, og valgemnet organiseres som en firetimers blokk pr. uke over ett studieår (24 uker). I tillegg kommer deltagelse i minst ett ukeprosjekt med NMH sinfonietta (med forbehold om besetningsbehov). I de ukentlige blokkene er de to første timene i hovedsak avsatt til periodevis gruppeundervisning i Gehør eller Perspektiver. De to siste timene er avsatt til Hovedinstrument og Ensembler, hvor studentene arbeider selvstendig/med lærer etter avtale. Hvis flere studenter har samme hovedinstrument eller utgjør en fast kammergruppe, kan undervisningen organiseres som seminarer/klasseundervisning. Det er også en liten ressurs til inidviduelt arbeid med hovedinstrument; fire ganger 45 minutter i løpet av undervisningsperioden.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent fra undervisningen fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
 2. Studenten skal delta i minst ett prosjekt med NMH Sinfonietta/kammermusikkgruppe
 3. Studenten skal delta på én konsert ved avslutningen av emnet. (solo og/eller kammermusikk).
 4. Studenten skal i løpet av studieåret levere tre oppgaver på ca. 500 ord hver rundt aktuelle verk og komponister.
 5. Studenten skal levere et refleksjonsnotat som inneholder oversikt over gjennomgått repertoar og refleksjoner rundt eget arbeid og utvikling på 1200 til 1600 ord (tre til fire sider).
 6. Studenten skal levere en repertoarliste bestående av soloverk for eget instrument som viser studentens kjennskap til samtidsmusikkens kjernerepertoar.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av lærerteamet på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021