Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Jazz-impro­vi­sa­sjon

 • Gjennomføres: To semestre, høst og vår.
 • Veiledende undervisningstid: Torsdager, kl. 10.00 – 12.45.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
 • Undervisningsspråk: Norsk eller engelsk.

Kort om emnet

Jazz-improvisasjon for bachelorstudenter fra andre studieretninger ved NMH enn improvisert musikk/jazz og musikkpedagogikk jazz/pop/rock.

Opptak til emnet forutsetter at deltagerne kan utgjøre et funksjonsdyktig ensemble. Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk

Faglærer i emnet: Atle Nymo, Eyolf Dale, Roger Arntzen.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kjenner til struktur og oppbygning i ulike typer jazzmusikk
 • kan orientere seg ved hjelp av gehøret i ulike typer musikalske forløp i ulike typer jazzmusikk
 • kan tilpasse seg og fungere som akkompagnatører og solister i ulike jazz-samspillsituasjoner
 • kan improvisere soloer over funksjonsharmoniske akkordforløp
 • kan improvisere soloer over modale strukturer
 • kan uttrykke seg skapende og kommunikativt i improvisatorisk samspill, ved hjelp av de ovenstående verktøyene

Innhold

Emnet består av tre bolker, og er praktisk håndverksorientert med basis i et ensemble på maksimalt åtte studenter. Dette danner grunnlaget for alt arbeid innen faget. Arbeid innenfor støttefagene (hovedinstrument, gehørtrening, satslære, komposisjon etc.) integreres så langt det er mulig i arbeidet i ensemblet. Det legges avgjørende vekt på gehørbasert formidling i de aktuelle emner. Vokal utførelse vil stå sentralt – uansett hovedinstrument.

I første bolk vil det bli arbeidet ut fra tonal jazzharmonikk og grunnleggende modalharmonikk, begge deler med tilhørende skalateori/formlære etc. Som utgangspunkt brukes melodimateriale som inneholder de nevnte ingredienser, hentet fra jazzhistorien, eller spesialkomponert/egenkomponert materiale.

I andre bolk vil studentene få en praktisk innføring i et utvalg sjangere innen emnet med basis i de sjangere som er virksomme og aktuelle i dag. Tilhørende arbeid innen støttefagene skal reflektere de valgte sjangre.

I tredje bolk vil studentens egenaktivitet stå sentralt. Det forutsettes at de deltagende studenter skal utarbeide og innøve hoveddelen av det kompositoriske materiale, eller materiale fra andre relevante kilder. Arbeid innen støttefagene skal også her reflektere de aktuelle valg.

Organisering

Emnet undervises i gruppe, fem timer i uken. En del av undervisningen kan være prosjektbasert etter nærmere avtale.

Veiledende fordeling av undervisningen:

 • Ensemble/hovedinstrument: Tre timer per uke i 24 uker.
 • Støttefag (gehør, satslære, komposisjon): To timer per uke i 24 uker.

Ensembleundervisning, individuell veiledning på hovedinstrument og støttefagsundervisning vil være integrert i hverandre.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk deltakelse i alle deler av emnet. Dette innebærer at fravær på mer enn 20 prosent normalt fører til at studenten ikke får godkjent emnet.
 2. Studenten skal delta som utøver ved én konsert ved slutten av 2. semester.
 3. Studenten skal arrangere/komponere én låt og levere et ferdig partitur med utskrevne stemmer som fremføres på en konsert i skolens regi ved slutten av 2. semester.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. mai 2021