Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Jazz­kom­po­si­sjon

 • Gjennomføres: Over to semestre (høst, vår).
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til videreutdanning i jazzkomposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk/engelsk.

Kort om emnet

Emnet tar for seg komponering, arrangering, instrumentering, innstuderingsarbeid og ensembleledelse belyst ut fra jazzkomposisjon for større ensembler.

Emnet inngår i videreutdanningen i jazzkomposisjon eller som valgemne i et av NMHs studieprogram.

Søkere må kunne dokumentere gode kunnskaper i jazzharmonikk og ferdigheter og erfaring i jazzkomposisjon.

Ved søknaden legges to til tre egne arbeider i form av partiturer med tilhørende lydmateriale (omfang: inntil 20 minutter). Materialet lastes opp i søknadsskjemaet for valgemner.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Emneansvarlig: Fagseksjon for improvisert musikk, jazz og folkemusikk.

Faglærer i emnet: Helge Sunde.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder for å skape et kunstnerisk uttrykk
 • har kjennskap til komposisjonsteknikker, samt relevante arrangerings- og instrumenteringsteknikker for større jazzensembler
 • viser grunnleggende kunnskap om hvordan lede en prøvesituasjon der eget verk innstuderes
 • dokumenterer et reflektert forhold til egen komponistrolle

Innhold

Sentralt innhold er

 • komposisjonsteknikker
 • arrangering
 • instrumentering
 • drøfting og diskusjoner av kompositoriske problemstillinger
 • grunnleggende ensembleledelse
 • innstuderingsmetodikk

Organisering

Arbeidet med emnet vil bestå av lærerledet undervisning og av selvstendige studier i tilknytning til undervisningen. Undervisningen vil bli gitt i en kombinasjon av samlingsbasert gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppeundervisningen gis av flere lærere og organiseres som fire samlinger på to til tre dager hver gjennom to semestre. Det vil bli lagt til rette for nettbasert veiledning.

Hver samling har et hovedfokus på en ensembleform der studentene skriver komposisjoner eller skisser på forhånd og prøver ut disse. I etterkant evalueres dette i plenum i form av mesterklasser. I tillegg inneholder samlingene presentasjoner av studentenes øvrige prosjekter og forelesning ved faglærere og inviterte gjester som for eksempel Olivier Benoit, Steffen Schorn, Erlend Skomsvoll, Eyolf Dale, Eivind Buene, Eirik Hegdal.

Ensemblene det i hovedsak arbeides med er skolens storband, strykekvartett og DNBE i Halden.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

 1. Det er obligatorisk aktiv deltagelse i undervisningen. Dette innebærer normalt at fravær på mer enn 20 prosent medfører at studenten ikke består emnet. Det forutsettes at man er tilstede på innøving/innspilling med ensembler med ferdig levert notemateriale og deltar i påfølgende evaluering.
 2. Studenten skal presentere egne komposisjoner på to samlinger i løpet av emnet. Presentasjonen skal danne grunnlag for diskusjon i gruppe.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av to interne sensorer på grunnlag av en eksamensmappe.

Eksamensmappe

Studenten skal sette sammen en eksamensmappe som skal inneholde:

1. Refleksjonsnotat:

 • Studenten skal skrive et personlig refleksjonsnotat (minimum 1500 ord) hvor egen komponistrolle settes i perspektiv og diskuteres i lys av erfaringene og kunnskapen studenten har tilegnet seg gjennom emnet.

2. Egne arbeid:

 • Eksamensmappen skal inneholde tre arbeider, hvorav det ene kan være et arrangement mens de to andre skal være egne komposisjoner. Arbeidene skal dokumenteres gjennom partitur og lyd.

Frist: 15. juni i emnets andre semester skal eksamensmappen leveres til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 3. feb. 2021