Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kam­mer­mu­sikk I

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer i kammermusikk.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjelder for studenter med sang som hovedinstrument. Studenten skal gjennom emnet få erfaring og ferdigheter i å utøve kammermusikalsk virksomhet.

Studentene må selv melde inn ønsker for gruppesammensetning, lærer og repertoar via link som sendes ut på e-post av kammermusikkoordinator. Frist for påmelding er 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Studentenes ønsker vurderes og godkjennes av emnekoordinator. De som ikke melder inn sine ønsker vil bli satt sammen i egnede ensembler. Liste over kammermusikkgruppene vil være tilgjengelig på nmh.no før semesterstart. Kammermusikkgruppene skal normalt fungere i ett studieår.

Emnet etterfølges av Kammermusikk II.

Emnekoordinator: Are Sandbakken.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan formidle musikk i samarbeid med andre
 • kan samarbeide om å løse musikalske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre kammermusikkøvelser som ender opp i en fremførelse

Innhold

Studentenes forslag til repertoar og gruppesammensetning er utgangspunktet for undervisningen. Lærerønsker vil så langt det er mulig oppfylles. Emnet omhandler innstudering og interpretasjon av kammermusikkverk og gir erfaring med å innstudere verk i samarbeid med medstudenter.

Repertoarets omfang skal totalt være på minimum 40 minutter, fordelt over to semestre. Det kan gis dispensasjon fra denne repertoarmengden ved innstudering av spesielt krevende verker.

Studentene kan velge om de ønsker å framføre deler av repertoaret på en konsert eller på en semesterprøve arrangert i slutten av hvert semester.

Organisering

Emnet organiseres som kammermusikkøvelser, ledet av kammermusikkgruppen selv, og undervisning med kammermusikklærer. Studentene skal fortrinnsvis inngå i grupper på tre eller flere utøvere. Duoer kan godtas dersom repertoaret stiller likeverdige krav til utøverne. Kammermusikk stiller store krav til studenten når det gjelder planlegging, organisering, valg av repertoar og øving.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Semesterplan

Kammermusikkgruppen skal i samarbeid med faglærer i kammermusikk hvert semester sette opp en semesterplan som omfatter

 • gruppesammensetning
 • repertoar på minimum 20 min per semester
 • tidspunkt for kammermusikkøvelser
 • tidspunkt for planlagt undervisning med kammermusikklærer
 • hvorvidt gruppen skal framføre innstudert repertoar ved konsert eller ved semesterprøve. Gruppen kan omprioritere valget innen 1. november / 1. april i det aktuelle semesteret. Eventuelle omprioriteringer må meldes til kammermusikkoordinator

Frist: Innen 15. september / 1. februar leveres semesterplanen til emnekoordinator.

2. Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte på avtalte kammermusikkøvelser og planlagte undervisningstimer med kammermusikklærer i henhold til semesterplanen.

3. Framføring av innstudert repertoar

Kammermusikkgruppen kan hvert semester velge mellom to alternativer for fremførelse av innstudert repertoar:

a) Gruppen framfører deler av repertoaret på en konsert. Kammermusikkgruppen har selv ansvar for det praktiske rundt konserten. Konserten godkjennes av faglærer i kammermusikk. Hvis faglærer ikke kan være tilstede på konserten, må den dokumenteres ved hjelp av video- eller lydopptak.

b) Gruppen framfører 10 minutter av oppsatt repertoar på semesterprøve i kammermusikk ved avslutning av semesteret. To faglærere i kammermusikk vil være til stede på semesterprøven og gi studentene en muntlig tilbakemelding i etterkant.

Frist: Innen 15. desember / 1. juni skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer(e) i kammermusikk på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet

Avsluttende vurdering i emnet gis ved slutten av andre semester. Begge semestre må ha fått bestått for at avsluttende vurdering skal kunne settes til bestått.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering, må studenten gjennomføre et ekstra kammermusikkprosjekt i påfølgende semester.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021