Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kirke­mu­si­kalsk for­dyp­ning 2

  • Gjennomføres: 2. og 3. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
  • Avsluttende vurdering: Presentasjon.
  • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i kirkemusikk.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet går over tre semestre i studiets 2. og 3. studieår (høst-vår-høst). Gjennom emnet skal studenten tilegne seg ny kunnskap om kirkemusikk og fordype seg i et kirkemusikalsk tema som relaterer seg til masterarbeidet. Fordypningsemne 1 og 2 kan ikke være identiske.

Studenten velger selv tema for fordypning.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har dyp og spesialisert innsikt i og erfaring med et selvvalgt, kirkemusikalsk fordypningsområde
  • behersker ulike formidlingsformer, samt fremstår som en reflektert musikkformidler
  • kan arbeide selvstendig, målrettet og reflektert med kirkemusikalske utfordringer
  • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere faglige oppgaver og/eller prosjekter

Innhold

Studenten velger selv fordypning innenfor et kirkemusikalsk område. Eksempler på kirkemusikalske emneområder kan være liturgisk spill, orgelspill, orgelimprovisasjon, continuospill, klaver, liturgisk sang, korledelse og historisk oppføringspraksis.

Studenten vil få veiledning individuelt eller i gruppe innenfor det valgte fordypningsområde.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Studentens selvstendige arbeid står helt sentralt.

Kirkemusikalsk fordypning

  • Veiledning individuelt eller i gruppe.

Obligatorisk oppmøte på kirkemusikkforum når masterstudentene har presentasjoner (ca. to ganger per semester, fremkommer av årsplan)

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

Studenten skal holde en musikalsk eller verbal presentasjon på kirkemusikkforum minst én gang i løpet av emnet

Studenten skal levere pensumliste/repertoarliste og kort refleksjon (ca. 500 ord) over arbeidet med emnet innen 15. oktober i eksamenssemesteret

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en presentasjon. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer, hvorav normalt en er studentens hovedlærer i emnet.

Presentasjon

Studenten skal holde en presentasjon på 45 minutter innenfor det selvvalgte tema og pensum. Formen på presentasjonen vil avhenge av fordypningstemaet, og kan være verbal eller musikalsk, eller en kombinasjon av disse.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 9. feb. 2021