Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kirke­mu­si­ke­ren som kul­tur­ar­bei­der

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
 • Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet tar for seg kulturpolitikk og kunstfaglig ledelse med relevans for kirkemusikalsk arbeid.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer kunnskap om det offentlige og private kunst- og kulturarbeidet
 • kjenner til sentralt kirkelig kunst- og kultursyn
 • dokumenterer/viser hvordan kunst i ulike former kan anvendes i kirken
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Emnet er bygd opp av følgende moduler:

 • Kulturpolitikk: den kulturpolitiske utviklingen i kirke og samfunn med hovedvekt på de siste kulturmeldingene og den offentlige organiseringen i samspill med skole og det øvrige kulturliv.
 • Kunstfaglig ledelse: organisasjonsoppbygging, strategisk utvikling, forskjellige måter å lede et kulturarbeid på, prosjektplanlegging, ledelsesteori, kommunikasjon og hvordan utvikle egne lederferdigheter.
 • Organisasjonskunnskap knyttet til kirkens egenart og kirkeforståelse.

Organisering

Det benyttes varierte former for organisering og arbeidsmetoder i emnet. Besøk i aktuelle institusjoner vil normalt inngå som en del av aktiviteten i emnet. En del av undervisningen vil kunne bli samordnet med undervisningen i videreutdanningsenheten Administrasjon og ledelse.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon og veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

Studentene skal levere én skriftlig oppgave per modul, til sammen tre oppgaver innen frist satt av faglærer. Oppgavene skal ha et omfang på ca. 1500 ord.

Frist: Innen 1. mai i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent av faglærer(e).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en prosjektoppgave ved slutten av emnets andre semester. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Semesteroppgaven

Alle områder av emnet kan belyses i oppgaven, men det må velges hovedfokus innenfor en av modulene. Problemstilling skal godkjennes av faglærer.

Omfang: Omtrent 6000 ord.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester leveres oppgaven i tre eksemplarer merket med studentenes navn og studieprogram til eksamenskontoret.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021