Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kom­po­si­sjon I

  • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
  • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
  • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i komposisjon.
  • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i programmets fire første semestre og gjennomføres som individuell veiledning i komposisjon, samt felles diskusjoner i forum.

Emnet etterfølges av Komposisjon II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • dokumenterer grunnleggende kunnskap om kompositorisk teori og praksis gjennom selvstendige komposisjoner for ulike besetninger
  • kan samarbeide med utøvere i utvikling og innstudering av egne komposisjoner
  • kan reflektere over egen kunstnerisk praksis og estetiske problemstillinger i tilknytning til komposisjonsfaget

Innhold

Emnet omfatter veiledning i komposisjon med utgangspunkt i studentens eget arbeid. I løpet av emnet skal studenten besvare oppgaver og fremlegge egne komposisjoner for veiledning.

I emnet inngår komposisjonsforum, som er komposisjonsstudiets fellesarena for diskusjon omkring relevante musikkfaglige problemstillinger. Foruten eksterne foredragsholdere legges det vekt på utveksling og presentasjon av studentenes egne idéer.

I tillegg arrangeres ulike kurs/seminarer relatert til komposisjonsfaget som studentene skal delta på.

Organisering

Veiledning foregår individuelt, men kan også organiseres i grupper i tilknytning til studentenes arbeid med oppgaver og komposisjoner. Undervisningen vil i stor grad tilpasses den enkeltes behov og interesser, og aktuelle problemstillinger og emner gjennomgås og drøftes. Studenten skal få tilbud om regelmessig veiledning, ukentlig eller med de intervaller som avtales mellom veileder og student. Ved begynnelsen av hvert semester setter student og veileder opp en plan for disponering av veiledningsressurs.

Komposisjonsforum foregår ukentlig og er et fellesemne for alle komposisjonsstudentene på kandidatstudiet. Også masterstudenter kan bli invitert til å delta. Aktuelle arbeidsformer vil være diskusjoner, debatter, studentpresentasjoner og gjesteforelesninger, evt. også mesterklasser. Studenten kan bli pålagt å delta i seminarer, forelesninger og konserter som arrangeres utenom de ukentlige timene.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Arbeidsmappe

Etter to år setter studenten sammen en mappe med følgende innhold:

Minimum fire komposisjoner hvorav to soloverk, eller ett soloverk og ett duoverk i tillegg til to verk for andre besetninger. For elektroakustisk komposisjon (EA) leveres fire ulike verk, hvor minst to av verkene skal inkludere en instrumentalsolist og ett av verkene skal ha en varighet på minst åtte minutter.

Frist: Innen 15. april i emnets fjerde semester leveres mappen til veileder.

2. Komposisjonsforum

Det er obligatorisk deltagelse i forum. Det forventes at studenten bidrar til å skape et godt og konstruktivt miljø gjennom å hevde sine standpunkter på bakgrunn av kritisk refleksjon i presentasjoner, debatter, og diskusjoner .

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe i slutten av andre studieår. Vurderingen gjøres av to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens veileder. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig tilbakemelding til studenten.

Innholdet i eksamensmappen velges i samråd med studentens veileder.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde:

  1. Tre egne komposisjoner.
  2. Refleksjonstekst over minst to av de innleverte verkene (minimum 1500 ord).
  3. Individuell pensumliste med minimum 20 verk og tilhørende faglitteratur godkjent av veileder.

Frist: Innen 15. mai i emnets fjerde semester leveres eksamensmappen i to eksemplarer merket med studentens navn og studieprogram til eksamenskontore.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 10. feb. 2021