Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kom­po­si­sjon II

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gjennomføres i programmets fire siste semestre som individuell veiledning i komposisjon, samt felles diskusjoner i forum.

Emnet bygger på Komposisjon I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer kunnskap om kompositorisk teori og praksis gjennom selvstendige komposisjoner
 • kan samarbeide med andre kunstnere i utvikling og innstudering av kunstneriske prosjekter
 • kan reflektere over egen kunstnerisk praksis og estetiske problemstillinger i tilknytning til komposisjonsfaget, samt velge og begrunne relevante utrykk og løsninger
 • utvikler en selvstendig kunstnerisk stemme
 • kan organisere og lede kunstneriske prosjekter fra idéskisse til ferdig resultat
 • kan håndtere den praktiske gjennomføringen av et kunstnerisk prosjekt
 • kjenner til og kan forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske problemstillinger

Innhold

Emnet omfatter veiledning i komposisjon med utgangspunkt i studentens eget arbeid. I løpet av emnet skal studenten besvare oppgaver og fremlegge egne komposisjoner for veiledning.

Studenten skal gjennomføre minst tre eksterne praksisprosjekter som skal gi studenten praktisk erfaring fra deltakelse og/eller ledelse av eksterne komposisjonsprosjekter. Studenten forventes selv ta initiativ til å utvikle relevante prosjekter, eller medvirke i allerede etablerte fora.

I emnet inngår komposisjonsforum, som er komposisjonsstudiets fellesarena for diskusjon omkring relevante musikkfaglige problemstillinger. Foruten eksterne foredragsholdere legges det også vekt på utveksling og presentasjon av studentenes egne ideer.

I tillegg inngår mesterklasser, seminarer og ulike kurs som et sentralt innhold i emnet.

Organisering

Veiledning foregår individuelt, men kan også organiseres i grupper i tilknytning til studentenes arbeid med etyder og komposisjoner. Undervisningen vil i stor grad tilpasses den enkeltes behov og interesser, og aktuelle problemstillinger og emner gjennomgås og drøftes.

Studenten får tilbud om veiledning for hvert av de tre prosjektene som inngår i emnet. Prosjekter skal meldes inn på eget skjema. Det skal fremgå av skjemaet hvorvidt prosjektet krever annen veiledningskompetanse enn den studenten får gjennom hovedveileder. Studenten har et selvstendig ansvar for å søke veiledning til hvert prosjekt, og for å dokumentere at prosjektet er gjennomført.

Komposisjonsforum foregår ukentlig og er et fellesemne for alle komposisjonsstudentene på kandidatstudiet. Også masterstudenter kan bli invitert til å delta. Aktuelle arbeidsformer vil være diskusjoner, debatter, studentpresentasjoner og gjesteforelesninger, ev. også mesterklasser. Studenten kan også bli pålagt å delta i seminarer, forelesninger og konserter som arrangeres utenom de ukentlige timene.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Arbeidsmappe

Studenten setter sammen en mappe med følgende innhold som legges til grunn for en samtale med veileder og en annen faglærer:

Minst fire komposisjoner, hvorav ett for større kammerensemble/sinfonietta eller symfoniorkester og ett elektroakustisk verk (inkludert live electronics). For EA-komposisjon leveres minst fire komposisjoner, hvorav ett flersatsig verk på minimum 15 minutter. En av komposisjonene skal inkludere minimum tre instrumentalister ev. med live electronics.

Individuell pensumliste på minimum 15 verk og 1000 sider litteratur godkjent av veileder

Frist: Innen 15. april i studiets fjerde semester leveres eksamensmappen i to eksemplarer til veileder.

2. Gjennomføring av tre eksterne praksisprosjekter

Studenten skal gjennomføre minst tre eksterne prosjekter. Prosjektene meldes inn på eget skjema innen 15.september i fjerde studieår. Det skal fremgå av skjemaet om prosjektet krever annen veilederkompetanse enn den studentens hovedveileder tilbyr. Prosjektets kunstneriske resultat skal dokumenteres i egnet format og gjøres tilgjengelig for hovedlærer. En kort prosjektrapport med beskrivelse av egen rolle og arbeidsinnsats, legges ved dokumentasjonen.

Frist: Dokumentasjon leveres fortløpende. All dokumentasjon skal være levert til hovedlærer innen 15. mai i studiets fjerde semester.

3. Komposisjonsforum

 1. Det er obligatorisk deltagelse i forum. Det forventes at studenten bidrar til å skape et godt og konstruktivt miljø gjennom å holde presentasjoner, å hevde sine standpunkter på bakgrunn av kritisk refleksjon og med tydelig faglig begrunnelse, og å delta aktivt i debatter og diskusjoner.
 2. Studenten skal senest i siste studieår holde et foredrag der det redegjøres for egen kunstnerisk produksjon og estetiske ståsted. Dette suppleres av et essay over samme tema med et omfang på fire til åtte sider (1600-3200 ord).

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe og muntlig eksamen i slutten av fjerde studieår. De to eksamensdelene vurderes samlet. Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens veileder. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig tilbakemelding til studenten.

Innholdet i eksamensmappen velges i samråd med studentens veileder.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe som skal inneholde

Minst tre egne komposisjoner for ulike besetninger med en samlet spilletid på 45 til 60 minutter, dokumentert gjennom partitur og lyd.

Pensumliste på minimum 15 verk og 1000 sider litteratur.

Avsluttende skriftlig refleksjon over kunstnerisk ståsted i lys av egen utvikling gjennom studiet (omfang: ca. 2000 ord).

Frist: Innen 15. mai i emnets fjerde semester leveres eksamensmappen i to eksemplarer merket med studentenes navn og studieprogram til eksamenskontoret.

Eksamensverkene kan fremføres ved en eksamenskonsert som studenten selv organiserer. Dersom en slik eksamenskonsert er praktisk vanskelig å gjennomføre, kan eksamensverkene eventuelt inngå i undervisningssituasjoner eller andre konserter i løpet av studietiden. Verkene må da lydfestes med sikte på vurderingsarbeidet.

Muntlig eksamen

Den muntlige eksamenen gjennomføres som en samtale, og avholdes etter at innlevert eksamensmappe og eventuell konsert er godkjent. Samtalen vil ta utgangspunkt i eksamensmappens innhold.

Omfang: 45 minutter.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 26. apr. 2021