Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kom­po­si­sjon og utøving

  • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over tre semestre (høst, vår, høst).
  • Avsluttende vurdering: Vurdering fra faglærer.
  • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
  • Undervisningsspråk: Skandinavisk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – Nordisk master: Den komponerende musiker.

Emnet går over tre semestre. Gjennom emnet skal studenten videreutvikle sine kompositoriske og utøvende ferdigheter for å kunne gjennomføre masterarbeidet på best mulig måte.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

  • har opparbeidet relevante ferdigheter innen komposisjon og utøving for å kunne gjennomføre et selvstendig kunstnerisk arbeid
  • kan arbeide selvstendig, målrettet og reflektert med kunstneriske utfordringer
  • kan forholde seg til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

Emnet omfatter den individuelle videreutviklingen av studentens kunstneriske og instrumenttekniske og/eller kompositoriske ferdigheter. Innholdet tar utgangspunkt i studentenes semesterprosjekter. Sammen med hovedveileder og lokale veiledere utarbeides det en plan for hvert semester. Fokuset på utøving og/eller komposisjon kan variere fra semester til semester og fra student til student avhengig av individuelle behov og interesser. Innholdet i første semester fastsettes før studiestart.

Organisering

Studenten får tildelt en hovedveileder ved sin hjeminstitusjon (NMH), normalt fra institusjonens faste lærerstab. Hovedveileder følger studenten gjennom hele emnet, og skal gi studenten råd og tilbakemeldinger i forhold til mål og fokus for egen kunstnerisk og kompositorisk og/eller utøvende videreutvikling. Studenten deltar i aktuelle emner/kurs fra institusjonenes øvrige studietilbud. Hvilke emner/kurs og i hvilket omfang studenten skal delta avgjøres av student og hoved-/veileder i fellesskap. Den lokale veilederen som studenten får tildelt på hver av utvekslingsinstitusjonene samarbeider med studenten og hovedveileder om å koordinere undervisningen i andre og tredje semester. Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med veileder(e) samt fremføre materiale for og levere materiale til veileder(e) (noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at progresjonen opprettholdes.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Levere tre semesterplaner for arbeidet i emnet

Utarbeides i samarbeid med studentens lokale veiledere.

Frist: Innen 1. april før studiestart for første semester, 1. november i studiets første semester for emnets andre semester og 1. april i studiets andre semester for emnets tredje semester skal planen være godkjent av hovedveileder.

2. Levere tre semesterrapporter til hovedveileder (signert av student og veileder(e))

Utarbeides i samarbeid med studentens lokale veileder(e) og skal inneholde

  • oversikt over hva studenten har fokusert på i det aktuelle semesteret (teknikk, øvelser, repertoar, arrangering, komponering osv.)
  • oversikt over undervisning som studenten har tatt del i dokumentasjon på fremføring av egne komposisjoner (lyd/video/notemateriale/partitur) (omfang ca. 45 minutter)

Frist: Innen 1. desember i studiets første semester, 1. juni i studiets andre semester og 1. desember i studiets tredje semester leveres semesterrapporter til hovedveileder.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes av faglærer på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeidet med emnet.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 9. sep. 2022