Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Kor­le­del­se I

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet omfatter undervisning i kordirigering, sang, samt deltagelse i kirkemusikkoret. Emnet er primært rettet mot kirkemusikerens sentrale og mangfoldige virke i gudstjeneste- og menighetsarbeid, men skal også kvalifisere for andre koroppgaver. Kirkemusikkoret er kirkemusikkstudentenes øvings- og eksamenskor i korledelse og liturgisk spill.

Emnet etterfølges av Korledelse II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har grunnleggende dirigentteknikk, formidlingsevne, partiturkunnskap
 • kan interpretere musikk for ulike kor og i ulike stilarter
 • har opparbeidet seg prøvemetodikk for ulike kor
 • kan reflektere rundt interpretasjon av verk fra ulike perioder og stilarter
 • kan jobbe målrettet over tid
 • har grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i sangteknikk og vokal-/sangmetodikk
 • har kjennskap til solosang- og korrepertoar som kan brukes i forskjellige kirkemusikalske sammenhenger

Innhold

Valg av repertoar gjøres ut fra hensynet til at studenten bør bygge opp et så bredt repertoar som mulig. En stor del av arbeidet med emnet går med til oppøving av dirigenttekniske og vokale ferdigheter og innstudering av repertoar. I løpet av emnet arbeides det med et variert repertoar som inkluderer musikk fra forskjellige stilepoker og sjangere samt et bredt spekter korrepertoar for alle kategorier av kor. Som eksempler på repertoar kan nevnes koralsatser og motetter fra reformasjonen og opp til nyere tid, forskjellige typer av bibelske salmer, utdrag av kantater, repertoar for barne- og ungdomskor, gjennomkomponerte messer og tidebønner til liturgisk bruk, et stilistisk og innholdsmessig bredt spekter av eldre og nyere kormusikk for ulike besetninger og anledninger etc.

Det stilles store krav til studenten når det gjelder utvikling av selvstendighet og vurderingsevne i tolkninger av musikk.

Hoveddelen av emnet utgjøres av studentens arbeid med:

Dirigeringsteknikk og repertoar-/partiturstudier

 • Innstudering, analyse og fortolking av verk fra ulike epoker og sjangre.
 • Tekniske øvelser.
 • Oppvarmingsmetodikk /vokalmetodikk for korkollektiv gehørtrening/intonasjon.
 • Interpretasjon og formidlinggruppepsykologi.
 • Oppførelsespraksis.
 • Interpretasjon.
 • Repertoarkunnskap.
 • Evaluering av opptak på video/DVD av egne prestasjoner.
 • Studier av lydmateriale/innspillinger og litteratur. Valg av materiale gjøres av studenten selv under veiledning fra lærer.

Sang

 • Sangteknikk.
 • Interpretasjon av relevant repertoar.
 • Solorepertoar som kan benyttes i kirkemusikalske sammenhenger.
 • Sangmetodikk med sikte på veiledning av andre i sang og korarbeid.
 • Anatomi og stemmefysiologi.

Organisering

Undervisningen gjennomføres i en kombinasjon av ukentlig undervisning og prosjekter/workshops (gjelder for eksempel arbeid med ”rytmisk musikk” innen sjangere som gospel, Ten Sing og jazz). Undervisningen kan variere fra individuell undervisning og smågruppeundervisning til storgruppeundervisning.

Studenten får undervisning i sang i fire semestre. Undervisningen foregår i grupper på to det første året og som individuell undervisning det andre året.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk deltakelse

Det er obligatorisk deltagelse i undervisningen, samt i undervisning og konserter der øvings-/eksamenskoret (kirkemusikkoret) inngår. Fravær på mer enn 20 prosent fører normalt til at studenten ikke får godkjent emnet.

2. Obligatoriske innleveringer

Studenten skal levere repertoarliste som inneholder notater om vanskelighetsgrad og anvendelsesområder ved slutten av 1., 2. og 3. semester

Studenten skal levere en rapport per semester fra ekstern korprøve, hvorav én skal være fra barnekor.

3. Deltakelse i en ekstern korkonsert eller høymesse hvert studieår

4. Interne prøver i teknikk og repertoar

På slutten av hvert semester avholdes en intern prøve i dirigeringsteknikk og repertoar.

5. Intern prøve i sang

På slutten av emnets fjerde semester gjennomføres en intern prøve i sang der studenten framfører et selvvalgt program på ca. 15 minutter. Dersom studenten trenger akkompagnatør til prøven, må hun/han selv organisere dette.

6. Oversikt over sangrepertoar

Studenten skal legge fram en repertoarliste over gjennomgått sangrepertoar, tekniske øvelser med mer på minimum 30 minutter.

Frist: Innen 1. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til sanglærer. Oversikten skal godkjennes av sanglærer før gjennomføring av intern prøve.

7. Levere rapport signert av faglærer som skal inneholde

 • eksamensprogram på ca. ti minutter
 • oversikt over gjennomgått korrepertoar (minimum 60 minutter)
 • oversikt over deltakelse på konserter, både interne og eksterne
 • oversikt over deltakelse på seminarer/prosjekt, både interne og eksterne
 • oversikt over gjennomgått støttelitteratur

Frist: Innen frist fastsatt av faglærer, normalt 15. april i emnets fjerde semester leveres rapporten til eksamenskontoret i tre eksemplarer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen med NMHs kirkemusikkor i vårsemesteret i 2. studieår. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Eksamen organiseres som en samarbeidskonsert der alle studentene som er oppe til eksamen dirigerer hver sin del av konserten. Student og faglærer setter opp program for eksamen. Ved eksamen vurderes både prøvemetodikk og dirigering.

Omfang: Omtrent ti minutter dirigering per student.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021