Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Litur­gikk og hym­no­lo­gi I

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe.
 • Forhåndskrav: Opptak til kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en historisk og praktisk innføring i liturgi og hymnologi.

Emnet etterfølges av Liturgikk og hymnologi II.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer teoretisk og praktisk kunnskap om hovedlinjene i liturgiens og hymnologiens historiske utvikling

Innhold

Det undervises i følgende temaer:

Historiske temaer

 • Hovedtrekk i liturgiens historie fra oldkirken og fram til reformbevegelsene på 1800-tallet.
 • Hymnens og kirkesangens historie fra urkirken og fram til reformbevegelsene på 1800-tallet.
 • Prinsipielle temaer.
 • Liturgihistoriens betydning for dagens gudstjenestefeiring.
 • Salmens «byggeklosser»: Elementær verselære, salmebøkenes melodityper og så videre.

Praktiske temaer

 • Gregorianikk: tonearter, resitasjonsformler, kvadratnotasjon.
 • Øvelser i salmesang og liturgisk sang i tilknytning til de historiske emnene.

Organisering

Emnet organiseres normalt som en kombinasjon av ukentlig undervisning og mer konsentrerte opplegg med undervisning eller sangøvelser i noen av prosjektukene. Undervisningen foregår som klasseundervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid og som praktisk øvelse i å formidle liturgien og liturgisk/hymnologisk kunnskapsstoff gjennom deltakelse i gudstjenesteprosjekter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Arbeidsmappe

I løpet av emnet skal studenten levere inn fire skriftlige oppgaver, normalt to oppgaver i semesteret. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 1000 ord. Oppgavetekst og frist for innlevering av oppgavene fastsettes av faglærer.

2. Praktiske oppgaver

I løpet av emnet skal studenten normalt holde to muntlige presentasjoner og delta som forsanger/medliturg ved én til to gudstjenesteøvelser. Oppgavetema og tidspunkt for gjennomføring av oppgavene fastsettes av faglærer.

Frist: Innen 30. april i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en eksamensmappe. Vurderingen gjøres av to interne sensorer.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe med to av oppgavene fra arbeidsmappen.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester leveres eksamensmappen i tre eksemplarer til eksamenskontoret.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering gjelder samme ordning som ved ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021