Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Litur­gikk og hym­no­lo­gi II

 • Gjennomføres: 3. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Eksamensmappe og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet gir en historisk og praktisk innføring i liturgi og salmesangens historie, innhold og prinsipielle betydning.

Emnet bygger på Liturgikk og hymnologi I.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • dokumenterer historisk og praktisk kunnskap om liturgi og liturgisk sang
 • dokumenterer kunnskap om norsk og nordisk salmesang
 • dokumenterer kunnskap om dagens gudstjenesteordninger og salmebøker

Innhold

Det undervises i følgende temaer:

Historiske temaer

 • Liturgiens historie fra 1800-tallets reformarbeid og fram til i dag.
 • Salmehistorie fra 1800-tallets reformarbeid og fram til i dag.
 • Prinsipielle temaer.
 • Kirkens symboler (Kirkeåret, farger, klær, arkitektur).
 • Formidling av kunnskap om gudstjenester og kirkens salmeskatt.

Praktiske temaer

 • Øvelser i liturgisk sang og formidling.
 • Øvelser i tilpassing av gregorianske melodier til norsk tekst.
 • Øvelser i salmesang og formidling.
 • Kirkekunnskap.
 • Norske kirkesamfunn og deres oppbygning.
 • Kunnskap om kirkemusikeryrket og andre yrkesgrupper i norske kirkesamfunn.

Organisering

Emnet organiseres normalt som en kombinasjon av ukentlig undervisning og mer konsentrerte opplegg med undervisning eller gudstjenesteøvelser i noen av prosjektukene. Undervisningen foregår som klasseundervisning i form av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid og som praktisk øvelse i å formidle liturgien og liturgisk/hymnologisk kunnskapsstoff gjennom deltakelse i gudstjenesteprosjekter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se «Organisering» under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Arbeidsmappe

I løpet av emnet skal studenten levere inn fire skriftlige oppgaver, normalt to per semester. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 1500 ord. Oppgavetekst og frist for innlevering fastsettes av faglærer.

2. Praktiske oppgaver

I løpet av emnet skal studenten normalt holde tre til fire muntlige presentasjoner og delta som forsanger/medliturg ved to til tre gudstjenesteøvelser. Oppgavetema og tidspunkt for gjennomføring av oppgavene fastsettes av faglærer.

Frist: Innen 30. april i emnets andre semester skal alle arbeidskrav være godkjent.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av eksamensmappe og muntlig eksamen. Det gis en samlet vurdering for de to delene. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Eksamensmappe

Med utgangspunkt i arbeidsmappen setter studenten sammen en eksamensmappe med to av oppgavene fra arbeidsmappen.

Frist: Innen 15. mai i emnets andre semester leveres eksamensmappen i tre eksemplarer til eksamenskontoret.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres etter at innlevert eksamensmappe er godkjent. Studenten vil her få spørsmål som er direkte tilknyttet oppgavene i eksamensmappen og andre faglige spørsmål i liturgikk og hymnologi.

Omfang: 20 minutter.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering i emnet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021