Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Litur­gisk orgel­spill

 • Gjennomføres: 3. og 4. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Praktisk eksamen.
 • Forhåndskrav: Bestått 1. avdeling i kandidatstudiet i kirkemusikk.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Arbeidet med gudstjenester og kirkelige handlinger tilhører kirkemusikerens viktigste oppgaver i en menighet. Kirkemusikeren skal lede og stimulere menighetens salmesang og liturgisang, og i den forbindelse er orglet det viktigste arbeidsredskapet. Det liturgiske orgelspillet stiller til dels andre krav til utøveren enn det solistiske orgelspillet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for gudstjenestespillet
 • viser forståelse for menighetssangens og den liturgiske musikkens egenart, og hvordan den kan fremmes gjennom orgelspillet
 • kan formidle kirkemusikk som organist, kantor og korleder
 • dokumenterer kjennskap til den norske kirkes gudstjenesteordning

Innhold

Emnet omfatter

 • koralspillets teknikk og rytme
 • transponering av koraler og liturgiske ledd
 • forberedelse og spill av kirkeårets ulike gudstjenestetyper
 • akkompagnement til liturgisk sang og gudstjenestlig kor- og instrumentalmusikk
 • orgelmusikk ved kirkelige handlinger
 • bruk av forspillsamlinger, ledsagesatser og orgelkoraler
 • registreringspraksis
 • gjennomføring av en praksisperiode i Den norske kirke hvor studenten skal delta aktivt i kantorens arbeid med gudstjenester, kirkelige handlinger, korprøver og konserter med mer, og få en innføring i kantorens praktiske arbeidssituasjon i samarbeid med menighetens øvrige ansatte

Organisering

Undervisningen gis normalt i grupper. Det forutsettes at studentene deltar aktivt både ved egen utøvelse, i prosjekter og i vurderingen av medstudenters utøvelse. I løpet av emnet skal studenten gjennomføre tre eksterne gudstjeneste – og praksisprosjekter.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Intern prøve

Gjennomføres i slutten av emnets andre semester. Studenten fremfører tre koraler fra ulike perioder, tre ledsagesatser og to alternativer til messens ordinarieledd. Det gis en ukes forberedelsestid. Prøven må være gjennomført for å kunne fortsette med undervisningen i 4. studieår

2. Gudstjeneste- og praksisprosjekter

Studenten skal gjennomføre minst tre eksterne gudstjeneste- og praksisprosjekter i samarbeid med sine medstudenter og eventuelt andre aktører. Tidspunkt for prosjektene skal fremgå av årsplanen/semesterplanen for emnet. Studenten skal levere en samlet rapport på ca. 1000 ord som gir en beskrivelse og vurdering av prosjektene. Rapporten vurderes normalt av faglærer.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter og fastsettes på grunnlag av en praktisk eksamen ved slutten av emnets fjerde semester. Vurderingen gjøres av minst to interne sensorer.

Praktisk eksamen

Eksamen består i å forberede og spille en hel gudstjeneste. Studenten skaffer eventuelt selv kor og instrumentalister. På eksamen bør koralspillet varieres blant annet med fremhevet melodi, ledsagesatser, vokale- eller instrumentale diskanter. Studenten har mulighet til å vise sine evner til å gjennomføre en festgudstjeneste som kan inneholde orgelmusikk, korsang, forskjellige former for liturgisk sang og menighetssang (koraler, anglikansk chant, akkompagnement av liturgiske ledd). Salmeseddel utleveres én måned før eksamen.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 4. feb. 2021