Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Gjennomføres: 2. studieår, over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: To konserter.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i dirigent.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Masterarbeidet skal være et selvstendig arbeid som avspeiler kunstnerisk integritet og modenhet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten:

 • viser kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet
 • har opparbeidet seg en personlig profil
 • kan arbeide målrettet og reflektert med kunstneriske utfordringer
 • har opparbeidet seg en gjennomarbeidet og hensiktsmessig prøvemetodikk
 • viser gode ferdigheter innen musikalsk ledelse og kommunikasjon
 • kan forholde seg til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

Masterarbeidet omfatter forberedelse og gjennomføring av to eksamenskonserter der minst den ene konserten skal være med fullt konsertprogram. Eksamenskonsertene gjennomføres med høgskolens kor/orkester eller etter avtale med profesjonelle eksterne kor/orkestre i løpet av andre studieår.

Hoveddelen av masterarbeidet utgjøres av studentens arbeid med

 • utvikling av prosjektbeskrivelse for masterarbeidet
 • innstudering av repertoar for eksamenskonsertene
 • musikalsk og teknisk ledelse av eksamensrepertoaret
 • relevant litteratur (herunder materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning)

Organisering

Hver student får tildelt en eller to veiledere blant høgskolens faste faglige personale. Veilederen(e) skal gi studentene råd og tilbakemeldinger i forhold til kunstneriske valg samt målsettinger og problemstillinger i prosjektbeskrivelsen. Repertoaret det arbeides med skal jevnlig bli presentert og gjennomgått ved individuell veiledning, dirigentklasser, dirigering av øvingsensemble/orkester. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i masterarbeidet. For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Det arrangeres utviklingssamtaler mellom student og studieleder/lærerteam der blant annet studentens mål og progresjon i emnet følges opp. Se mer informasjon under overskriften Organisering i den generelle delen av studieplanen.

Arbeidskrav

Levere veiledningsavtale og endelig prosjektbeskrivelse

Som innledning til masterarbeidet skal studenten utforme en prosjektbeskrivelse.

Beskrivelsen skal inneholde

 • drøfting av eventuelle faglige/kunstneriske problemstillinger i masterarbeidet
 • repertoar for eksamenskonsertene samt eventuelt annet repertoar som inngår i masterarbeidet
 • fremdriftsplan med blant annet oversikt over innstudering, undervisning og veiledning
 • oversikt over aktuell litteratur

Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder. Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av veileder innen 1. oktober i studiets tredje semester, og signeres av både student og hovedveileder.

Når prosjektbeskrivelsen er godkjent og signert skal det inngås en Veiledningsavtale mellom student, veileder og høgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter.

Frist: Innen 1. desember i studiets tredje semester skal godkjent veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse med repertoaroversikt for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det inngås ny fremdriftsplan.

Dokumentere gjennomført eksamenskonsert 1

Konserten skal dokumenteres med videoopptak, som legges frem for ekstern sensor før andre konsert. Studenten har ansvar for det praktiske planleggingsarbeidet og tilretteleggingen av konserten, samt opptak, promotering (plakater, programmer etc.) og eventuelle andre kostnader knyttet til konserten. Repertoaret som fremføres ved konserten skal godkjennes av veileder.

Frist: Etter avholdt konsert, senest innen 15. april i studiets fjerde semester, leveres videoopptak (4 eksemplarer) med vedlagt oversikt over repertoaret som fremføres på opptaket til Eksamenskontoret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av to eksamenskonserter og samtale. Masterarbeidet vurderes som en helhet og vurderingen gis samlet for alle delene.

Konsertene vurderes av minst tre sensorer: ekstern sensor, studentens veileder i masterarbeidet og intern sensor. Veileder og intern sensor skal være til stede ved begge konsertene. Ekstern sensor vurderer den første konserten på grunnlag av videoopptak av konserten. Ekstern sensor er til stede ved den andre konserten og minst en prøve. Eksamenskommisjonen kan etter behov rådføre seg med en representant fra eksamensensemblet som har vært til stede ved alle prøvene.

Eksamenskonsert 1

En konsert eller en del av en konsert. Studenten har ansvaret for innstuderingen av repertoaret som framføres på konserten. Konserten dokumenteres med videoopptak (se omtale under Arbeidskrav ). Studenten vil bli vurdert ut fra en totalvurdering av konserten.

Eksamenskonsert 2

En konsert som normalt sett gjennomføres i fjerde semester. Noe av konsertrepertoaret skal være med solist. Studenten vil bli vurdert ut fra en totalvurdering av konserten.

Samtale

Kandidaten skal i etterkant av Eksamenskonsert 2 gjennomføre en samtale med eksamenskommisjonen på inntil 20 minutter. Faglige problemstillinger omkring kandidatens masterarbeid, om sammenhengen mellom eksamenskonsertene, arbeidsprosessen med masterarbeidet og de kunstneriske resultatene m.m. vil inngå som en del av samtalen.

Ved ikke bestått vurdering må studenten på nytt gjennomføre den/de deleksamener som ikke er bestått ved ordinær vurdering. Deretter kan det gis ny samlet vurdering av masterarbeidet.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 1. feb. 2021