Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre (høst, vår, høst, vår).
 • Avsluttende vurdering: Kunstnerisk sluttpresentasjon, teoretisk oppgave og samtale.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i utøving.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Emnet er for studenter ved Mastergradsstudiet i utøving – utøving med teoretisk fordypning.

Masterarbeidet skal være et selvstendig utøvende prosjekt som avspeiler kunstnerisk og vitenskapelig modenhet. Den utøvende og den teoretiske delen av masterarbeidet utgjør tilnærmet like deler som gjensidig skal belyse hverandre og fremstå som en helhet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • viser kunstnerisk integritet og modenhet i den musikalske formidlingen av masterarbeidet
 • har opparbeidet en tydelig profil
 • kan artikulere og drøfte problemstillinger i eget kunstnerisk prosjekt
 • kan initiere, utvikle, gjennomføre og lede et kunstnerisk prosjekt
 • kan nyttiggjøre seg materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Innhold

I masterarbeidet skal studenten fordype seg i et selvvalgt tema eller repertoarområde. Arbeidet skal knytte utøving og formidling av musikk sammen med en teoretisk og vitenskapelig dokumentasjon. Arbeidet skal vise studentens evne til faglig fordypning gjennom selvstendig innsikt og bidra til en reflektert interpretasjon innen fordypningsemnet. Repertoaret skal ha en indre sammenheng.

Masterarbeidet kan bygges opp på forskjellige måter, og studentene kan velge en oppgave innenfor ett av følgende områder

 • en komponist eller et spesielt repertoar
 • en avgrenset epoke eller musikalsk miljø
 • interpretasjonsstudier
 • formidling av musikk

Etter individuell vurdering kan andre områder godkjennes. Repertoaret skal normalt ikke inngå i emnet Repertoar og interpretasjon.

Hoveddelen av masterarbeidet utgjøres av studentens arbeid med

 • å utvikle prosjektbeskrivelse for masterarbeidet
 • å gjennomføre og lede eget kunstnerisk prosjekt
 • å innstudere og fortolke repertoar som inngår i masterarbeidet (omfang på spilletid: 90 minutter)
 • å utvikle og forberede offentlige presentasjoner av eget masterarbeid
 • relevant litteratur (herunder materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning)
 • mesterklasser, foredrag/dialoger og interpretasjonstimer
 • masterforum, et tverrfaglig forum på tvers av studieretningene hvor den enkelte students pågående arbeid presenteres og diskuteres

Organisering

Hver student får tildelt en hovedveileder samt normalt en eller to biveiledere blant høgskolens faste faglige personale. Veileder(ne) skal gi studenten råd og tilbakemeldinger i forhold til kunstneriske valg samt målsettinger og problemstillinger for masterarbeidet. I tillegg arrangeres mesterklasser, foredrag/dialoger, interpretasjonstimer og masterforum. Mesterklassene og foredragene/dialogene organiseres i felles gruppe for alle studenter på mastergradsstudiet. Interpretasjonstimene organiseres i de respektive fagmiljøene. Masterforum organiseres som bolkundervisning i studiets tredje og fjerde semester. Undervisningen gis av flere lærere/veiledere.

Studenten(e) er selv ansvarlig for progresjonen, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med veileder (ne) samt fremføre materiale for og levere materiale til veileder (ne) (noter, innspillinger, prosjektbeskrivelse etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes. Det forutsettes stor grad av selvstendighet i masterarbeidet.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Det arrangeres utviklingssamtaler mellom student og studieleder/lærerteam der blant annet studentens mål og progresjon i emnet følges opp. Se mer informasjon under overskriften Organisering i den generelle delen av studieplanen.

For oversikt over forventet studieprogresjon, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Arbeidskrav

1. Levere veiledningsavtale og prosjektbeskrivelse

Arbeidet med prosjektbeskrivelsen skal dels foregå i emnet Masterarbeid og dels i Forskerforum. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 3–5 sider og angi tema, innhold, fremdriftsplan og veileder(e) for masterarbeidet. Se mer informasjon i Retningslinjer for prosjektbeskrivelse . Det er studentens ansvar å ta kontakt med veileder (e).

Frist: Innen 15. oktober i studiets første semester skal prosjektbeskrivelsen med vedlagt foreløpig repertoarliste være godkjent av veileder. Prosjektbeskrivelsen signeres av både student og veileder.

Når prosjektbeskrivelsen er godkjent og signert skal det inngås en Veiledningsavtale mellom student, veileder og høgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt veileders ansvar og plikter.

Frist: Innen 1. desember i studiets første semester skal veiledningsavtalen samt godkjent prosjektbeskrivelse med repertoaroversikt for masterarbeidet leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av veileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det inngås ny veiledningsavtale.

2. Masterforum

Minimum en presentasjon av eget masterarbeid.

Frist: Innen 15. april i studiets fjerde semester leverer lederen for forumet protokoll til eksamenskontoret.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en kunstnerisk sluttpresentasjon, teoretisk oppgave og samtale. Masterarbeidet vurderes som en helhet, normalt med lik vekt på kunstnerisk sluttpresentasjon, teoretisk oppgave, dog med vekt på den utøvende delen når det er tvil om fastsetting av karakter. Evne til nyskaping skal tillegges stor vekt. Vurderingen gis samlet for de tre delene.

Masterarbeidet vurderes av tre sensorer, hvorav en ekstern. Veileder er normalt en av sensorene. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om masterarbeidet til studenten.

Kunstnerisk sluttpresentasjon

Masterarbeidet avsluttes ved en kunstnerisk sluttpresentasjon som normalt avholdes som konsert i høgskolens lokaler. Etter søknad kan masterarbeidet presenteres i et annet format. Eventuell søknad må leveres eksamenskontoret innen 1. februar i studiets fjerde semester. Gjennomføres i studiets fjerde semester.

Omfang: 45 minutter.

Teoretisk oppgave

Den teoretiske delen av masterarbeidet dokumenteres med en skriftlig oppgave, normalt på 50 sider (20000-25000 ord). Dersom en del av masterarbeidet egner seg til presentasjon i et konsertforedrag kan det utgjøre en del av dokumentasjonen. Konsertforedraget gjennomføres i tilknytning til den kunstneriske sluttpresentasjonen.

Frist: Innen 15. april i studiets fjerde semester leveres oppgaven i syv eksemplarer, samt elektronisk, eksamenskontoret.

Oppgaven må være godkjent før studenten kan gjennomføre kunstnerisk sluttpresentasjon og samtale. Sensur på den teoretiske oppgaven skal foreligge tre uker etter innleveringsfristen. Studenter som ikke får godkjent den teoretiske oppgaven må omarbeide den og legge den fram innen oppgitte frister.

Samtale

Kandidaten skal i etterkant av den kunstneriske sluttpresentasjonen gjennomføre en samtale med eksamenskommisjonen. Faglige problemstillinger omkring kandidatens masterarbeid, arbeidsmetoder, den indre sammenhengen i masterarbeidet, om sammenhengen mellom den kunstneriske sluttpresentasjonen og kandidatens teoretiske oppgave, litteratur studenten har benyttet m.m. vil inngå som en del av samtalen.

Omfang: 20–30 minutter.

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 20. sep. 2022