Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mas­ter­ar­beid

 • Emnetype: Hovedområde.
 • Gjennomføres: 1. og 2. studieår, over fire semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til mastergradsstudiet i komposisjon.
 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk.

Kort om emnet

Masterarbeidet skal være et selvstendig, enhetlig arbeid med et tydelig fokus. Det skal vise originalitet, et høyt kunstnerisk og teoretisk nivå og evne til kritisk refleksjon. Masterarbeidet omfatter en kompositorisk del og en teoretisk del med tilknytning til komposisjonsarbeidet.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • kan anvende komposisjonstekniske ferdigheter og kreative arbeidsmetoder på et avansert nivå for å skape et sammenhengende estetisk uttrykk med kunstnerisk integritet
 • kan analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kan anvende kunnskap til å utdype sitt faglige, kunstneriske og kreative perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid
 • på en kritisk reflektert måte kan artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og i offentligheten

Innhold

Masterarbeidet er et selvstendig arbeid som omfatter kunstneriske og teoretiske problemstillinger i et kompositorisk prosjekt. Innholdet i masterarbeidet spesifiseres i prosjektbeskrivelsen.

Organisering

Hver student får tildelt en hovedveileder blant Musikkhøgskolens faste lærere. Veilederen skal gi studenten råd og tilbakemeldinger i forhold til målsettinger og problemstillinger i prosjektbeskrivelsen. Studenten er selv ansvarlig for progresjonen i masterarbeidet, og må sørge for å gjøre jevnlige avtaler med og levere materiale til veileder (partiturer under arbeid, utkast til skriftlig arbeid etc.) slik at den avtalte progresjonen opprettholdes. Studenten forutsettes å arbeide selvstendig med analyse av relevante musikkverk og studier av relevant litteratur.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se "Organisering" under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

Prosjektbeskrivelse og veiledningsavtale

Studenten utarbeider en prosjektbeskrivelse for sitt masterarbeid på grunnlag av forslaget til komposisjonsprosjekt og teoretisk oppgave som ble levert med søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på 4-6 sider og angi innhold og fremdriftsplan for hele masterarbeidet, samt faglige og praktiske opplysninger. Foreløpig litteraturliste skal legges ved. Se retningslinjer for prosjektbeskrivelse.

Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent av hovedveileder innen 15. november i studiets første semester, og signeres av både student og veileder. Det er studentens ansvar å ta kontakt med hovedveileder.

Når prosjektbeskrivelsen er godkjent og signert skal det inngås en Veiledningsavtale mellom student, hovedveileder og Musikkhøgskolen. Denne angir studentens plikter og rettigheter, samt hovedveileders ansvar og plikter. Prosjektbeskrivelsen legges ved veiledningsavtalen.

Frist: Innen 1. desember i studiets første semester skal veiledningsavtale og godkjent prosjektbeskrivelse leveres til eksamenskontoret.

Prosjektbeskrivelsen kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av hovedveileder. Ved endringer som påvirker planlagt progresjon i masterarbeidet skal det også inngås en ny veiledningsavtale.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få gå opp til avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av innleverte komposisjoner, et teoretisk arbeid og en samtale med eksamenskommisjonen. Masterarbeidet vurderes av to sensorer, hvorav minst en ekstern. Eksamenskommisjonen leverer en skriftlig vurdering av masterarbeidet.

Kompositorisk del

Den kompositoriske delen består av minst fire egne verk i form av partitur og innspilling. Verkene skal være for ulike besetninger og ha en samlet spilletid på minimum 40 minutter, maksimum 60 minutter. Ett av disse skal normalt være for stort ensemble eller orkester, og ha en varighet på minimum 15 minutter. Masterarbeidets komposisjoner skal normalt fremføres offentlig. Studenten er selv ansvarlig for å organisere dette.

Spesielle krav for studenter med spesialisering i:

Jazzkomposisjon for større ensembler

Består av egne verk i form av partitur og innspilling med en samlet spilletid på minimum 30 minutter, maksimum 60 minutter, gjennomkomponert musikk. Masterarbeidet skal framstår som et enhetlig arbeid med klart fokus og normalt være for stort ensemble. Komposisjonene skal normalt fremføres offentlig. Studenten er selv ansvarlig for å organisere dette.

Teoretisk del

Består av et selvstendig, teoretisk arbeid, gjerne i form av et essay, med et omfang på ca. 25 til 50 sider (10 000 til 20 000 ord). Som vedlegg skal leveres:

 • Relevante illustrasjoner/eksempler.
 • Kildehenvisning til litteratur, innspillinger osv.
 • Pensumliste med henvisning til gjennomgått litteratur (ca. 1000 sider).

Samtale

Kandidaten skal møte eksamenskommisjonen for en samtale som tar utgangspunkt i de innleverte komposisjonene og det teoretiske arbeidet. Samtalen har et omfang på ca. 45 minutter.

Frist: Det teoretiske arbeidet og egne verk i form av partitur og innspilling leveres til eksamenskontoret innen 15. mai i studiets 4. semester. Materialet leveres i tre eksemplarer, samt elektronisk.

Ny vurdering

For ny vurdering gjelder samme ordning som for ordinær vurdering.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 22. jan. 2021