Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Musikk­di­dak­tikk

 • Gjennomføres: Over to semestre.
 • Avsluttende vurdering: Skriftlig og muntlig eksamen.
 • Forhåndskrav: Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Musikkdidaktikk i PPU er tett knyttet til musikkfaget i de ulike skoleslagene og opplæringsarenaene. Faget skal bidra til at studenten blir i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning på ulike nivåer og i ulike skoleslag og opplæringsarenaer. Studentene skal lære å lede og motivere elever i det faglige arbeidet, tilpasse undervisningen i musikk slik at det tas hensyn til elevenes ulike læringstempo og interesse for faget, og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.

Læringsmål

Etter avsluttet arbeid med emnet er det forventet at kandidaten har følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om prinsipper om tilpasset opplæring.
 • Har inngående kunnskap om musikkfagets plass og begrunnelse i ulike skoleslag.
 • Har kunnskap om det frivillige musikklivet som opplæringsarena.

Ferdigheter

 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk i grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen basert på mål for opplæringen.
 • Kan gi underveis- og sluttvurderinger tilpasset ulike skoleslag.
 • Kan bruke varierte og relevante metoder i undervisning i grunnskole, videregående opplæring og kulturskole, tilpasset elevenes individuelle forutsetninger.
 • Kan ta i bruk digitale ressurser og digitale verktøy i musikkundervisningen.
 • Kan lede, inspirere og motivere elever i kraft av å være musiker.
 • Kan skape et trygt og inkluderende læringsmiljø.
 • Kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidspartnere i musikkopplæringen.
 • Kan analysere og reflektere kritisk om læreplaner og øvrige styringsdokumenter for grunnskolen, videregående opplæring og kulturskolen.
 • Kan delta i planlegging og gjennomføring av forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse i etterkant.

Generell kompetanse

 • Har kjennskap til musikalske kulturer hos urfolk og minoritetsgrupper, og kan bidra til et mangfoldig læringsmiljø der den enkelte elev blir møtt med respekt og interesse.
 • Kan drøfte musikkfagets tilknytning til andre fag og vise forståelse for sammenhenger mellom musikkpedagogisk virksomhet og annen pedagogisk virksomhet.
 • Kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger og drøfte disse kritisk.
 • Kan bidra til innovasjonsprosesser som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i musikkopplæringen.

Innhold

Musikkdidaktikk består av to delemner:

 • A. Didaktikk for instrumentalopplæring og ensembleopplæring i valgt ensemble.
 • B. Didaktikk for allmenn musikkopplæring og blandede ensembler/grupper.

Delemnet handler om instrumental- og ensembleopplæring i kulturskole, musikklinje på videregående skole og det frivillige musikkliv, med utgangspunkt i rammeplan/læreplan for kulturskole og videregående skole.

Det er organisert i tre ulike moduler:

Instrumental- og ensembleopplæring, generell del

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av instrumental- og ensembleopplæring.
 • Refleksjon rundt rollen som instrumental-/ensemblelærer.
 • Rammeplan for kulturskolen og læreplan for videregående skole.
 • Ulike organiserings-/arbeidsformer og læringsarenaer i instrumental- og ensembleopplæringen.
 • Talentutvikling.
 • Vurdering i instrumental- og ensembleopplæringen.
 • Undervisning i øving.
 • Note-/gehør- og improvisasjonsbasert opplæring.
 • Grunnleggende taktering.

Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument

 • Elev- og lærerforutsetninger i instrumentalopplæringen.
 • Utvikling og tilrettelegging av musikalsk materiale.
 • Sjangerforståelse.
 • Aktuelt repertoar/relevante metodeverk.
 • Improvisasjon og skapende aktiviteter.
 • Instrumental-/vokalteknikk.
 • Innstudering.
 • Øving.
 • Gehørbaserte aktiviteter.
 • Noteopplæring.
 • Progresjon, differensiering og tilpasset undervisning.
 • Opplæring i grupper.
 • Begynneropplæring på beslektede instrumenter.
 • Konsertforberedelse og fremføringer.

Ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble

 • Aktuelle ensembler av ulik størrelse og på ulike nivå.
 • Instrumental-/vokaltekniske ferdigheter i ensemblet.
 • Sjangerkunnskap.
 • Gehør- og improvisasjonsbasert ensembleopplæring.
 • Repertoarkunnskap.
 • Valg, utvikling og tilrettelegging av repertoar.
 • Innstudering /innøving av repertoar.
 • Grunnleggende dirigeringsteknikk.
 • Arbeid med musikalsk uttrykk.
 • Konsertforberedelse og fremføringer.
 • Samarbeid med foreldre/styre.

B. Didaktikk for allmenn musikkopplæring og blandede ensembler/grupper

Delemnet handler om musikkundervisning i grunnskolens barne- og ungdomstrinn, og ensembleledelse i blandede ensembler. Noe av innholdet vil ha relevans for undervisning i store grupper i videregående skole, og i breddeprogrammet i kulturskole.

Allmenn musikkopplæring

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning i henhold til aktuelle læreplaner og rammeplaner.
 • Trening av egne ferdigheter i arbeid med musikkens grunnelementer og instrumenter i klasser og grupper.
 • Kreative og skapende aktiviteter i forbindelse med musisering, lytting og komponering.
 • Musikalsk materiale med sjangerbredde og fra ulike kulturer.
 • Differensiering og tilpasset undervisning.
 • Prosjektarbeid og ulike former for musikkpedagogisk utviklingsarbeid.
 • Digital teknologi og digitale læringsressurser.
 • Kjennskap til ulike læreverk og aktuelt undervisningsstoff.

Ensembleopplæring for blandede ensembler

 • Organisering av prosjekter for blandede/sammensatte ensembler.
 • Instrumentkunnskap og sammensetting av ensembler.
 • Tilpassing og arrangering av repertoar med utgangspunkt i elevenes ulike forutsetninger.
 • Arbeid med gehør- og improvisasjonsbasert undervisning og skapende aktiviteter i ensemblet.
 • Konsertforberedelse og fremføringer.
 • Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole.

Dans og drama

Sentrale dramatiske uttrykksformer og metoder som fiksjonsbygging, rollespill, tablå, dramatisering og lærer-i-rolle:

 • Sentrale danseformer som pardanser (f.eks. swing, salsa, tango), tradisjonelle folkedanser, kreativ dans og danser fra nyere ungdomskultur.
 • Musikk, dans og drama sin plass i tverrfaglig tema- eller prosjektorganisert undervisning (1. semester).

Organisering

Undervisningen gis ukentlig og i temauker.

A. Didaktikk for instrumentalopplæring og ensembleopplæring i valgt ensemble

Instrumental- og ensembleopplæring, generell del undervises samlet for alle studenter i emnet. Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument er organisert slik at alle studenter med samme instrument undervises i gruppe. Undervisningen kan også bli organisert i større instrumentgrupper, der studenter med beslektede instrumenter, på tvers av eller delt etter sjanger, undervises sammen. I Ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble deles studentene i grupper ut fra instrument, sjanger og ønske om ensemblefordypning (for eksempel kor, korps, strykeorkester, band).

B. Didaktikk for allmenn musikkopplæring og blandede ensembler

I musikkdidaktikk for allmenn musikkopplæring og blandede ensembler undervises studentene klassevis.

For oversikt over veiledende undervisningsmengde og organisering, se ”Organisering” under beskrivelsen av det enkelte studieprogram.

Studenten meldes automatisk opp til undervisning/veiledning og vurdering i emnet, i henhold til den progresjon som er fastsatt i utdanningsplanen.

Arbeidskrav

1. Obligatorisk oppmøte i alle moduler

Det er obligatorisk, aktiv deltakelse i undervisningen. Dette innebærer at fravær fra 20 prosent eller mer av undervisningen i hver av modulene normalt fører til at man ikke består emnet.

2. Skriftlig hjemmeoppgave, ca. 3000 ord.

Oppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk. Oppgaven skrives over et oppgitt tema, og leveres innen 15. desember for heltidsstudenter og innen 15. april i første studieår for deltidsstudenter. Tid for utlevering fastsettes av emnekoordinator i de to emnene.

3. Arbeidskrav for instrumental- og ensembleopplæring

 • Studenten skal skrive en fagtekst med refleksjoner og drøftinger rundt en praksissituasjon etter oppgitt problemstilling. Omfang fire til fem sider. Frist for innlevering: 1. februar i andre semester.
 • Studenten skal holde ett muntlig fremlegg av et undervisningsopplegg for instrumentaltimen i Instrumentalopplæring knyttet til eget instrument. Frist for gjennomføring: 15. april i andre semester.
 • Studenten skal holde ett muntlig fremlegg av et undervisningsopplegg for Ensembleopplæring knyttet til valgt ensemble. Frist for gjennomføring: 15. april i andre semester.

4. Arbeidskrav for allmenn musikkopplæring og blandede ensembler

 • Studenten skal skrive et kort sammendrag over en oppgitt fagtekst. To og to studenter leser hverandres sammendrag og gir tilbakemeldinger ut fra gitte kriterier.
 • Studenten skal forberede og lede to musikkaktiviteter med klassen. Disse skal dokumenteres med bekrivelse av aktiviteten og notasjon av musikalske elementer.
 • Studenten skal holde ett muntlig/praktisk fremlegg over oppgitt tema.
 • Studenten skal utarbeide en prosjektbeskrivelse for praksis i blandede ensembler.
 • Studenten skal dokumentere en praksissituasjon i blandet ensemble med video-opptak. Gjennom en ti minutters presentasjon skal studenten vise erfaringer fra praksisen, didaktiske refleksjoner og faglige vurderinger.

Tidsangivelse og tema for de ulike arbeidskravene vil fremgå av årsplanen. Oppgavetekster og eventuell gruppeinndeling spesifiseres i undervisningsplanene for de respektive temaene og publiseres på Musikkhøgskolens digitale læringsplattform.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent og praksis må være bestått for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål. Avsluttende vurdering uttrykkes ved gradert karakter. Avsluttende vurdering omfatter to eksamensdeler:

 1. Prosjektoppgave – utformes i eksamenssemesteret.
 2. Muntlig eksamen i musikkdidaktikk (ca. 30 minutter).

Skriftlig eksamen – prosjektoppgave

Prosjektoppgaven er felles for musikkpedagogikk og musikkdidaktikk, og teller inn i karakteren for begge emner.

Prosjektoppgaven er individuell og skal ha et omfang på 8000 til 10 000 ord (ca. 20 sider).

Oppgaven skal ha en klart formulert problemstilling som det må være mulig å undersøke og utdype. Problemstillingen skal godkjennes innen 1. februar. I oppgaven skal studenten dokumentere teoretisk og praktisk innsikt og vurderingsevne innenfor både musikkpedagogikk og musikkdidaktikk, og trekke linjer mellom disse fagområdene.

Gjennom oppgaven skal studenten dokumentere kjennskap til aktuell litteratur på området som studenten skriver om, og bruke teori og annet fagstoff som grunnlag for å undersøke problemstillingen.

Frist: 10. mai.

Oppgaven forhåndsvurderes av to sensorer, og må være godkjent for at kandidaten skal få gå opp til muntlig eksamen. Studenten får vite om oppgaven er godkjent senest en uke før muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres med minst to sensorer, hvorav minst en ekstern.

Sensorene gjør en samlet vurdering av muntlig eksamen og prosjektoppgaven og fastsetter karakteren på grunnlag av dette.

Ny vurdering

Samme vurderingsordning som for ordinær vurdering.

Ved ikke godkjent prosjektoppgave må studenten levere ny prosjektoppgave.

Ved ny vurdering der det foreligger godkjent prosjektoppgave kan studenten velge om han/hun vil levere ny prosjektoppgave eller bare gå opp til muntlig eksamen.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 16. feb. 2021